Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P7 2023 MIKROKREDITI 2023


  Javni razpis je zaprt.

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 21. 4. 2023, Stran: 861

  Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

  Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na tej povezavi

  Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
  • omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
   • ročnosti kredita,
   • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
   • brez stroškov odobravanja in vodenja,
   • nižjih zavarovalnih zahtevah.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobrita največ dva mikrokredita.

  Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 30.000.000 EUR, in sicer:

  ·        za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije v višini najmanj 11.500.000 EUR in

  ·        za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije v višini najmanj 9.200.000 EUR.

  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni razpis bo odprt do 18. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 18. 10. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

  Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

  ·        22. 5. 2023 do 14. ure,

  ·        18. 6. 2023 do 14. ure,

  ·        18. 9. 2023 do 14. ure

  ·        18. 10. 2023 do 14. ure.

  Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonu: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

  Več: Podrobnosti si lahko pogledate v povzetku javnega razpisa, vse informacije pa so na voljo tukaj.

   

  Fotogalerija