Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

  Objavljeno: Uradni list št. 57 z dne 19. 5. 2023. 

   

  Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

  Javni razpis je zaradi preseženega povpraševanja po razpisanih sredstvih po prvem roku za oddajo vlog zaprt. Zaradi zaprtja javnega razpisa nadaljnjih odpiranj ne bo.

  Finančni produkt BIZI NOO je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

  Namen razpisa: spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

  • Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
  • Ohranjanja oz. povečevanja zaposlenih,
  • Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

   

  Predmet razpisa: sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

   

  Upravičeni prijavitelji

  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
   • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
   • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga.
  • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
  • Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).
  • Upravičena velikost subjekta: MSP

   

  Vrednost razpisa: višina razpoložljivih sredstev je 8.302.376,00 EUR nepovratnih sredstev iz virov Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost ter 9.000.000 EUR posojil iz virov Sklada.

   

  Pogoji

   

  Produkt BIZI NOO: najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 160.000 EUR.

  • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €
  • Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.
  • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

   

  Posojilni pogoji v primeru kombinacije

   

  Produkt BIZI NOO POSOJILO: najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR.

  • Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta
  • Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)
  • V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
  • Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem
  • Možnost predčasnega poplačila

   

  Upravičeni stroški

  Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

  • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta)
  • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
  • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu

   

  Zavarovanje posojila – zavarovalni pogoji v primeru kombinacije

  • Zavarovanje z menico (obvezno)
  • Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
  • Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • Zavarovalna polica,
  • Depozit oz. bančna vloga,
  • Bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb.

  Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

   

  Razpisni rok in način oddaje vloge

  • Oddaja vloga je elektronska, preko Aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
  • Oddaja ene vloge, tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom
  • Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer:
   1. rok do 16.06.2023
   2. rok do 28.07.2023
   3. rok do 01.09.2023
   4. rok do 29.09.2023

   

  Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad.

  Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na voljo na tej povezavi.

  Za produkt BITI NOO je 30. maja ob 10. uri organiziran webinar, na katerega se lahko prijavite tukaj

  V četrtek, 8. junija, pa Gospodarska zbornica Slovenije - Regionalna zbornica Postojna pripravlja webinar z naslovom Predstavitev BIZI finančnih produktov Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Dogodek bo potekal prek platforme Zoom z začetkom ob 10. uri. Več informacij je na voljo tukaj

  Fotogalerija