Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE Z GARANCIJAMI GSP


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 2. 6. 2023, Stran: 1183

   

  Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

   

  Predmet razpisa: dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z Delavsko hranilnico.

  Vlagatelj po tem razpisu lahko pridobi garancijo GSP za ugodne kredite banke za:
  - A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oz. podpisano pogodbo o sofinanciranj, – zagotavljanje sredstev za obratna sredstva (med 5.000,00 in 60.000,00 EUR)
  - B: financiranje investicij – spodbujanje podjetij v raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu, širitev dejavnosti ter razvoj novih produktov (med 5.000,00 in 100.000,00 EUR)
  - C: financiranje obratnih sredstev – zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj in širitev dejavnosti (med 5.000,00 in 30.000,00 EUR)
  Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

  Cilji razpisa: Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev likvidnosti gospodarstvu.

  Upravičeno območje: Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za kredite se dodelijo vlagateljem, ki imajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.

  Vrednost razpisa: Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 1.000.000,00 EUR, skupni garancijski potencial pa je 800.000,00 EUR.

  Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:
  A. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi:
  · pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
  · fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register,
  · nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
  · zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..),
  · zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
  · socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
  · javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
  · zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
  · mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
  B. za investicije in C. obratna sredstva:
  · fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register,
  · socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
  · zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
  · mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki.

  Več o pogojih razpisa najdete tukaj.

  Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 12. 2023 ob 12. uri.

   

  Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, Tel: (07) 488-10-44, e-naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si.

  Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje: www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

   

  Fotogalerija