Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih


  Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju OPO) pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.

  Cilj razpisa: povečanje deleža zaposlovanja diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija v podjetjih na OPO in ustvarjanje razmer za trajno vključevanje izobraženih prebivalcev, živečih v OPO v domača podjetja.

   

  Ukrep je namenjen podjetjem na OPO in bo sofinanciral delo diplomantov (nepovratna sredstva) visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih na OPO, pomagali pri razvoju inovativnih izdelkov, procesov in storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer želi izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.
  Diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

   

  Upravičeno območje izvajanja Ukrepa:

  Upravičeno območje izvajanja Ukrepa zajemajo občine, ki spadajo pod obmejna problemska območja (v nadaljevanju OPO) in so razvrščena v 4 tipe OPO izvajanja.
  V tip 1 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine: Hodoš, Gornji Petrovci, Šalovci, Osilnica, Rogašovci, Kuzma, Grad, Cankova, Kobilje, Loški Potok in Kostel.
  V tip 2 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine: Ribnica na Pohorju, Črenšovci, Tišina, Cirkulane, Kozje, Lovrenc na Pohorju, Podlehnik, Velika Polana, Bistrica ob Sotli, Makole, Sveti Tomaž, Majšperk, Videm, Zavrč, Apače, Puconci, Podvelka, Kungota, Moravske Toplice, Komen, Solčava, Kobarid, Luče, Poljčane, Črnomelj, Gornji Grad, Sveta Ana, Žetale, Gorje, Lendava, Dobrovnik, Kočevje, Semič, Bohinj.
  V tip 3 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine: Pesnica, Selnica ob Dravi, Ormož, Dornava, Miren - Kostanjevica, Brežice, Kanal, Središče ob Dravi, Metlika, Jezersko, Pivka, Renče - Vogrsko, Loška dolina, Kostanjevica na Krki, Cerkno, Dolenjske Toplice, Tržič, Ruše, Bovec, Ilirska Bistrica, Kranjska Gora, Sežana, Hrpelje - Kozina, Črna na Koroškem in Tolmin;
  V tip 4 OPO območje izvajanja so uvrščene sledeče občine: Rogatec, Divača, Šentjernej, Preddvor, Žirovnica, Ajdovščina, Vipava, Brda, Dravograd, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Vuzenica, Rogaška Slatina, Muta, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mežica, Postojna in Slovenj Gradec.

   

  Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo projekt izvedle na OPO. Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom.

  Višina nepovratnih sredstev: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunski leti 2024 in 2025, in sicer v vsakem letu 1.000.000,00 EUR.

  Omejitev višine zaprošenih sredstev: Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 66.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«.

  Upravičeni stroški: Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški plač - do višine bruto 2, za plače zaposlenih diplomantov na projektu, ki je predmet prijave ter stroški regresa za zaposlene diplomante na projektu.

  Vrednosti upravičenega bruto - bruto zneska plače za posamezne ravni izobrazbe diplomanta ne smejo preseči naslednjih zneskov:
  - 1.470,00 EUR za diplomante prve bolonjske stopnje (ali bivše visokošolske strokovne programe),
  - 2.000,00 EUR za diplomante druge bolonjske stopnje (oz. zaključene univerzitetne izobrazbe (univ. dipl.))
  - 2.730,00 EUR za diplomante tretje bolonjske stopnje (oz. znanstveni magisterij in doktorat).

  Obdobje upravičenosti: Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju nastali od datuma oddaje vloge na ta javni razpis pa do konca izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 25. 10. 2025 in bo prijavitelj po poplačilu računov zanje ministrstvu pravilno izstavil zahtevek za izplačilo in ga oddal do 25. 10. 2025. Zadnji rok oddaje zahtevka za izplačilo je 25. 10. 2025.

  Razpisni roki: Prvi rok za prijavo je 1. 9. 2023 do 12.00. Drugi rok je 15. 2. 2024 do 12.00.

  Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na tej povezavi.
  Vprašanja v zvezi z razpisom se pošljejo na naslov: gp.mkrr@gov.si.
  Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom, zastavljena vključno do 2023, bodo objavljeni na tej povezavi.
  Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

  Fotogalerija