Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni poziv 108SUB-EVPO23 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 23. 6. 2023, Stran: 1349

  Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v ukrep nakup novih okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

  Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil, namenjenih za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.

  Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup ali dvoletni najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba).

  Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon, skupaj z vrednostjo nakupa ali dvoletnega najema baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz k vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o finančnem lizingu in (morebitne) pogodbe o najemu baterije ter izhaja iz registra oziroma evidence opredmetenih osnovnih sredstev vlagatelja.

  Nepovratne finančne spodbude bodo vlagateljem (razen pravnim osebam javnega prava in nevladnim organizacijam v delu, v katerem ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

  Vozila, ki so predmet tega javnega poziva, so namenjena udeležbi v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in nasl., ZCes-2), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v naslednjem odstavku tega javnega poziva.

  Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in nasl., ZMV-1). Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU) 2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2019, str. 106).

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000,00 EUR.

  Pozivnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Rok: Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani: www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

  Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si.

  Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

  Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

   

  Fotogalerija