Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc

  Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023). 

  Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za prebivalce RS (stare 30 let in več) za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

  Namen javnega razpisa: krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

  Cilji javnega razpisa: 

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.    

     

  Kdo lahko sodeluje? Na javni razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so bile na dan oddaje vloge registrirane za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).

  Prijavitelj oz. konzorcij mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:

  • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
  • prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
  • računalniško opremo za izvajanje izobraževanj, ki mora biti v primeru izkazanih potreb, prilagojena tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti.

   

  Okvirna višina sredstev: Okvirna višina neto sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.900.000,00 EUR, dodeljuje se jih do celotne porabe sredstev. 

  Upravičeni stroški: Strošek na izobraževanje v višini 2.475,00 EUR. Za izvedeno izobraževanje se šteje, v kolikor se ga udeleži najmanj 10 udeležencev. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.

  Javni razpis za izbor operacije sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. JR se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. Sofinanciranje iz sredstev REACT-EU ESS je 100 %.

  Informativni dan: Ministrstvo bo za potencialne prijavitelje organiziralo informativni dan, ki bo potekal 12. julija 2023 ob 10. uri preko Microsoft teams Teams, kjer bo javni razpis podrobneje predstavljen. Na informativni dan se lahko zainteresirani prijavijo preko kontaktnega obrazca

  Rok za prijavo31. julij 2023 do 12. ure.

  Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mdp@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)« in sklicem na št. zadeve 631-1/2023-3150-23.

  Fotogalerija