Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 21. 7. 2023, Stran: 1460

  Namen razpisa: Podpora projektom funkcionalnega razvoja oziroma revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovnih con) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju, ob spoštovanju načela »onesnaževalec plača«. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju te premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con (v nadaljevanju PC) na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga.

  Za PC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti - površine za industrijo in površine za gospodarske dejavnosti ali območja centralnih dejavnosti - centralne površine (oznaka namenske rabe prostora: IP, IG ali CU). Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za PC se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

  Kot upravičena investicija v PC se za namen javnega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 - ZEN-A, 33/19 - ZEN-B in 199/21 - ZUreP-3), in sicer:

  • prometna infrastruktura (izgradnja cest znotraj PC ter navezava cest znotraj PC na dostopno/e cesto/e),
  • energetska infrastruktura,
  • komunalna infrastruktura,
  • infrastruktura za telekomunikacije in
  • vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi), potrebna za delovanje PC.

  Pri investiciji v vodno infrastrukturo se kot upravičeni stroški štejejo samo protipoplavni ukrepi, ki so v neposredni (fizični) povezavi z delovanjem PC. Pri tem velja, da lahko upravičeni stroški protipoplavnih ukrepov predstavljajo največ 30 % upravičenih stroškov celotne investicije.

  Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na ureditev površin PC, ki je predmet vloge na javni razpis, ob pogoju, da je lastnica teh površin občina. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih zidov (če je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali upravičene javne gospodarske infrastrukture), čiščenje in odvoz odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebitnih obstoječih objektov in drugi omilitveni ukrepi vezani na izpolnjevanje zahtev načela DNSH.

  Upravičena je investicija, ki je po zaključku celovita, kar pomeni, da ima PC po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje (npr. urejena cestna povezava, kanalizacijsko omrežje priključeno na čistilno napravo ipd.). Infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja, mora biti v lasti prijavitelja še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.

  Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 30. 6. 2026.

  Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa.

  • Podpora celoviti (sanaciji) in revitalizaciji prostorsko in okoljsko degradiranih območij v Zasavski premogovni regiji, ki so povezana s premogovništvom in rabo premoga, s podporo projektom funkcionalnega razvoja ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovne cone) v skladu z deveto alinejo drugega odstavka 8. člena Uredbe o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod,
  • Ustvarjanje pogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja v premogovnih regijah,
  • Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij v smeri prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
  • Raznoliko in odporno lokalno gospodarstvo z razvitim regionalnim podpornim okoljem in izboljšane prostorske možnosti razvoja ključnih podjetij in njihovega ekosistema ob upoštevanju potenciala degradiranih in opuščenih območij.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 7.764.705,88 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Rok: Za javni razpis bodo izvedeni trije roki odpiranja:

  • rok za predložitev vlog za prvi rok odpiranja je najkasneje do dne 2. 10. 2023.
  • rok za predložitev vlog za drugi rok odpiranja je najkasneje do 30. 1. 2024.
  • rok za predložitev vlog za tretji rok odpiranja je najkasneje do 1. 7. 2024.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026«.

  Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija