Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023-2026«

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 13. 10. 2023, Stran: 1831

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (v nadaljnjem besedilu: RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: S5), z namenom sistematičnega mreženja med deležniki in krepitvi kompetenc na prednostnih področjih oziroma spodbudi mreženje na podlagi podjetniških iniciativ oziroma potreb uporabe S5, ter povezovanja v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija).

  S povezovanjem relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo ob doseganju kritične mase za razvojni preboj prispevalo h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

  Usmerjenost pri nadgradnji SRIP je v nadaljnjem razvoju inovacijskega eko-sistema na ravni prednostnih področij uporabe S5 s podporo povezovanju relevantnih deležnikov, še posebej pa majhnih in srednjih podjetij. Spodbujanje mreženja med deležniki s sorodnimi potrebami bo še naprej prispevalo k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet. S tem bo prispevalo tudi k izkoriščanju zunanjih učinkov (eksternalij) in zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki skupaj, prispevajo k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri poslovni praksi in zaupanju. Pri nadgradnji SRIP se bo izhajalo iz obstoječega stanja razvojnega potenciala, in sicer na področjih, kjer so SRIP že vzpostavljeni in sodelovanje že obstaja, bo usmeritev predvsem v širitev in poglobitev sodelovanja ter potrebo po nadaljnjem osredotočanju.

  Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je nadgradnja delovanja SRIP na vseh prednostnih področjih S5, osredotočanje na ključne omogočitvene tehnologije iz trinivojske prioretizacije S5, razvoj človeških virov ter vstop v mednarodna partnerstva, kar ima za posledico povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije.

  Prednostna področja uporabe S5 so:

  • 1) Pametna mesta in skupnosti
  • 2) Horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij
  • 3) Zdravje - medicina
  • 4) Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  • 5) Trajnostna pridelava hrane
  • 6) Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  • 7) Trajnostni turizem
  • 8) Mobilnost
  • 9) Tovarne prihodnosti
  • 10) Materiali kot končni produkti

  Natančna opredelitev prednostnih področij je predstavljena v S5, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: https://evropskasredstva.si/slovenska-strategija-pametne-specializacije/

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP po posameznih prednostnih področjih S5, katerih cilj je nadgradnja delovanja SRIP z osredotočanjem na ključne omogočitvene tehnologije iz tri nivojske prioretizacije S5. Preko okrepljenega sodelovanja deležnikov v SRIP je cilj podpore spodbuditi povečana skupna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

  SRIP lahko delujejo na več ravneh, prek trinivojske strukture prioretizacije S5, s čemer spodbuja povezovanje v vertikalne verige vrednosti v okviru produktnih smeri ter horizontalne tehnološke in netehnološke inovacije.

  Več o tem

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, znaša skupaj 9.000.000,00 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

  Rok: Datum odpiranja vlog javnega razpisa je 15. 11. 2023.

  Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 14.30) najkasneje tri delovne dni pred odpiranjem vlog.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po e-naslovu: gp.mvzi@gov.si s pripisom zadeve: JR SRIP. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.

  Ministrstvo lahko v primeru spremenjenih okoliščin objavi spremembo javnega razpisa. Sprememba javnega razpisa se lahko nanaša tudi na povečanje razpisanih sredstev ali spremembo roka za odpiranje vlog na javni razpis.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.mvzi.gov.si. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno.

  Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija