Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024


  Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  1. podoktorskih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: podoktorski temeljni projekti) in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: podoktorski aplikativni projekti);
  2. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) za mlade doktorje (največ 7 let po letu zagovora prvega doktorata);
  3. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) za srednjo generacijo raziskovalcev (največ 15 let po letu zagovora prvega doktorata);
  4. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) za ostale raziskovalce (več kot 15 let po letu zagovora prvega doktorata);
  5. manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: aplikativni projekti);
  6. manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti - Program AD);
  7. velikih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: veliki projekti).

   

  Višina sredstev javnega razpisa

  Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e je 15.000.000,00 EUR.

  • Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a tega javnega razpisa znaša 1.500.000,00 EUR.
  • Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.b tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.
  • Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.
  • Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.
  • Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.e tega javnega razpisa znaša 3.000.000,00 EUR.

  Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.f tega javnega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR.

  Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.g tega javnega razpisa znaša 2.000.000,00 EUR.

  Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.

  Razrez sredstev na javnem razpisu je opredeljen po raziskovalnih vedah oziroma področjih panelov, kot jih opredeljuje klasifikacija ved in področij panelov ERC (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija ERC; ERC vede, ERC področja).

   

  Razrez okvirnih letnih sredstev v okviru točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e v višini 15.000.000,00 EUR po ERC vedah
   

  ERC vede

  Razmerje sredstev na tem javnem razpisu v %

  Naravoslovje in tehnika (PE)

  46,95 %

  Vede o življenju (LS)

  28,94 %

  Družboslovje in humanistika (SH)

  24,11 %

  SKUPAJ

  100,00 %

  Podatki o kapaciteti ERC ved za realizacijo točke 2.a so objavljeni na spletni strani ARIS. Posebej je za točko 2.a določen tudi okvirni obseg sredstev za klinične raziskave.

  Podatki o kapaciteti ERC področij za realizacijo točk 2.b, 2.c in 2.d so objavljeni na spletni strani ARIS. Posebej je za točke 2.b, 2.c in 2.d določen tudi okvirni obseg sredstev za klinične raziskave in minimalni obseg sredstev za interdisciplinarne raziskave.

  Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu strateškemu cilju Republike Slovenije in Evropske unije sledi predlog raziskovalnega projekta:

  1. Zeleni prehod;
   2. Digitalni prehod.

  Strateška cilja, ki ju je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, sta predstavljena v predlogu Priporočila Sveta o paktu za raziskave in inovacije v Evropi (COM/2021/407), v predstavitvi Evropskega zelenega prehoda na spletni strani Evropske komisije ter v poročilu Skupnega raziskovalnega središča (JRC) "The twin green & digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050". Raziskave predstavljajo znanstvene podlage za tehnološke rešitve za zeleni prehod in digitalizacijo, vpliv zelenega prehoda in digitalizacije na delovanje družbe in družbenih dejavnosti, zdravje ljudi ter varstva naravne in kulturne dediščine.

  Podatki o kapaciteti ERC ved za realizacijo točke 2.e so objavljeni na spletni strani ARIS. Posebej je za točko 2.e določen tudi okvirni obseg sredstev za klinične raziskave.

   

  Višina (so)financiranja

  Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000,00 EUR. Na predlog mednarodnega panela je projekt lahko (so)financiran v zmanjšani vrednosti okvirno 50.000,00 EUR letno.

  Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2571 letnih ur cenovnega razreda A (1286 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 2294 letnih ur cenovnega razreda B (1147 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 2017 letnih ur cenovnega razreda C (1008 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 1815 letnih ur cenovnega razreda D (907 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 1652 letnih ur cenovnega razreda E (826 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR) ali 1517 letnih ur cenovnega razreda F (758 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR).

  Temeljni projekti - Program AD bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000,00 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2571 letnih ur cenovnega razreda A, 2294 letnih ur cenovnega razreda B, 2017 letnih ur cenovnega razreda C, 1815 letnih ur cenovnega razreda D, 1652 letnih ur cenovnega razreda E ali 1517 letnih ur cenovnega razreda F.

  Obseg temeljnega podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B.

  Veliki projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 500.000,00 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 12857 letnih ur cenovnega razreda A, 11468 letnih ur cenovnega razreda B, 10083 letnih ur cenovnega razreda C, 9073 letnih ur cenovnega razreda D, 8262 letnih ur cenovnega razreda E ali 7583 letnih ur cenovnega razreda F.

  Temeljne projekte, podoktorske temeljne projekte, temeljne projekte - Program AD in velike projekte bo ARIS (so)financirala do 100 % upravičenih stroškov projekta. Aplikativne projekte in podoktorske aplikativne projekte bo ARIS (so)financirala do 75 % upravičenih stroškov projekta. (So)financiranje podoktorskega aplikativnega projekta znaša s strani ARIS 1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

  Prijavitelj aplikativnega projekta oziroma podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % upravičenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o (so)financiranju projekta (pogodba o (so)financiranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku (so)financiranja. Projektov ne morejo (so)financirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), razen gospodarskih družb. (So)financiranje mora biti obvezno v denarju.

  (So)financer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta skupaj največ v višini 10 % obsega projekta, ki ga (so)financira ARIS. V primeru, da je prijavitelj (so)financer aplikativnega projekta, navedena omejitev za prijavitelja ne velja.

  Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi urami raziskovalnega dela, ki so (so)financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo ARIS, v skladu z določili Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23), (so)financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 34 efektivnih ur raziskovalnega dela.
   

   

  Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: splošni akt). Temeljne projekte – Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

  Če pri prijavi projekta sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija. Matična raziskovalna organizacija je tista raziskovalna organizacija, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira ARIS ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti (so)financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
   

  Rok za oddajo prijave: 12. 1. 2014 do 14. ure.

  Več podrobnosti o pogojih za prijavo na razpis, merilih in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani ARIS.

  Fotogalerija