Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  BIZI Likvidnost energija

  Namen finančnega produkta: zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/ izgube energije.

   

  Vlagatelji:

  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
   • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
   • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
   • zadruga,

  Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

  Vlagatelj lahko na javni razpis BIZI Likvidnost energija odda le eno vlogo.

   

  Višina posojila:

  • Min: 80.000 €
  • Max: 500.000 €

   

  Posojilni pogoji

  • Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:
   • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 3 % letno.
   • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 3,5 % letno.
  • V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 30. 11. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:
   • zmanjšal porabo energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 20 % na letni ravni glede na izhodiščno stanje,
   • opravil razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije, izdelan po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS,
   • pridobil certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001 po oddaji vloge na javni razpis, plačan s sredstvi SRRS, ali
   • povečal delež OVE na letni ravni v skupni rabi energije za vsaj 20%,

           je upravičen do znižanja obrestne mera za 2 % letno.

  • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
  • Glavnica posojila se vrača mesečno.
  • Ročnost: od 2 let do 5 let z vključenim moratorijem.
  • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
  • Možnost predčasnega poplačila.

   

  Cilji projekta

  Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

  • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/ storitve (kWh/enoto proizvoda) (za vsaj 10 %)
  • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) (za vsaj 10%)
  • Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247-5
  • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001
  • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) (za vsaj 10 %)

  Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

   

  Upravičeni stroški

  • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:
   • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej) ter novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije.
  • Neopredmetena sredstva, in sicer:
   • programska oprema za namene optimizacije porabe energije.
  • Stroški obratnih sredstev:
   • stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI, ipd.),
   • stroški materiala in blaga.

   

  Zavarovanje

  • Zavarovanje z menicami (obvezno)
  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
  • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zavarovalna polica,
  • depozit oz. bančna vloga,
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

   

  Razpisni rok in način oddaje vloge

  Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad,

  Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

   

  Razpis in dokumentacija

  Več informacij ter razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

  Fotogalerija