Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P1 plus 2024 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34/2024, Datum: 19. 4. 2024

  Predmet produkta: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.

  Namen razpisa: Namen produkta je hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP-jev za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

  Produkt je namenjen podjetjem, ki:

  • načrtujejo investicije, ki zagotavljajo rast podjetja,
  • povečujejo dodano vrednost na zaposlenega,
  • ohranjajo in/ali ustvarjajo nova delovna mesta,
  • nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

  Cilji finančnega ukrepa:

  • zagotavljanje ugodnih finančnih virov za MSP,
  • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  • spodbujanje zasebnih vlaganj,
  • razvoj ali uporaba zelenih tehnologij in digitalnih rešitev, orodij, opreme in aplikacij, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije/emisij ali prispevajo k ciljem blaženja podnebnih sprememb,
  • prehod na krožno gospodarstvo - zmanjšanje uporabe primarnih surovin in/ali večjo uporabo sekundarnih materialov v primerjavi z obstoječo prakso,
  • integracija ali uporaba digitalnih tehnologij.

  Razpisana sredstva:

  Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 60.000.000 EUR.
  Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.000.000 EUR.

  Višina financiranja:

  • 60 ali 80 % garancija SPS za zavarovanje bančnega kredita
  • Do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije
  • Do 200.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva
  • 80 % kritje upravičenih stroškov, razlika lastna sredstva

  Kreditno garancijski pogoji:

  • Odplačilna doba:
   • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
   • od 1,5 let do 10 let za investicije
  • Moratorij:
   • do 6 mesecev za obratna sredstva
   • do 24 mesecev za investicije
  • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
  • Zavarovanje kredita: Izvede banka v skladu z njenimi pogoji
  • Zavarovanje garancije: Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
  • Brez stroškov vodenja in odobritve garancije, strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke

  Pogoji za kandidiranje:

  • Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita
  • Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
  • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
  • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
  • Letni promet ne presega 50 mio EUR
  • Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
  • Bonitetna ocena vsaj D2
  • Podjetje ne sme biti v težavah
  • Podjetje ne spada v izključen sektor
  • “De minimis”

  Natančni pogoji za kandidiranje in omejitve ter kreditni in garancijski pogoji za posamezno kreditno-garancijsko linijo so navedeni v razpisni dokumentaciji pod točko 5. »Pogoji za kandidiranje«, ki je na voljo na tej povezavi.

  Upravičeni stroški projekta:

  Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit, ki se lahko porabi za:

  • INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta;
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
  • OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

  Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025. Več podrobnosti o upravičenosti stroškov najdete v razpisi dokumentaciji pod točko 6 na tej povezavi.

  Razpisani roki in način oddaje vloge:

  Oddaja vloge je elektronska preko ePortala Sklada.
  Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

  • 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15. 10. 2024 do 14 ure
  • oz. do porabe sredstev.

  Garancije Sklada se bodo izvajale do vključno 1. 12. 2025.

  V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. 10. 2024, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02)234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu razpisi@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija in vse ostale informacije o razpisu najdete na spletni strani Sklada.

  Fotogalerija