Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027

  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, objavila javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027.

   

  Razpisovalec: SPIRIT

   

  Namen razpisa: je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu.

   

  Upravičeni prijavitelji: slovenska podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije.

   

  Upravičeni stroški

  -              stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…)

  -              stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),

  -              stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,

  -              stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike in pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,

  -              stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodstva ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

   

  Višina financiranja

  -              v primeru mikro in malega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, sofinanciranje znaša 50 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje,

  -              v primeru srednje velikega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, sofinanciranje znaša 40 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje),

  -              v primeru velikega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, znaša sofinanciranje 30 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje.

   

  Razpisana sredstva: Razpisana vrednost javnega razpisa znaša največ 68.700.000,00 EUR, od česar je na voljo:

  -              za operacije z lokacijo izvajanja na premogovni regiji Zasavje je za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 15.720.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 10.480.000 EUR.

  -              za operacije z lokacijo izvajanja na premogovni regiji SAŠA je za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 12.750.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 29.750.000 EUR.

   

  Rok za oddajo vlog: 1. 7. 2024 in 2. 12. 2024 (V kolikor bodo vsa razpoložljiva sredstva porabljena že v okviru prvega roka za oddajo vlog, se drugi rok za oddajo vlog prekliče).

   

  Podrobnejše informacije o razpisu so dostopne tukaj.

  Podrobnejše informacije o razpisu in pogojih so objavljene na spletni strani SPIRIT Slovenija.

  Fotogalerija