Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  P4LM 2024 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25


  Namen produkta je:

  • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti potencial slovenske strateške surovine (lesa)
  • spodbuditi investicije mikro podjetij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo poslovanja ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

   

  Razpisana sredstva: 1,5 mio EUR

   

  Višina financiranja:

  • od 15.000 EUR do 70.000 EUR subvencije
  • 60-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta

   

  Možnost oddaje 1 vloge.

   

  Upravičenci:

  • Mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 30. 6. 2024, s sedežem v RS
  • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
  • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
   • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
   • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

   

  Pogoji za kandidiranje

  • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna
  • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
  • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON-1
  • Podjetje ne sme biti v težavah
  • Podjetje ne spada v izključen sektor
  • Zaprta finančna konstrukcija
  • Še razpoložljiv znesek po »de minimis«

   

  Upravičeni stroški

  • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa)
  • Neopredmetena dolgoročna sredstva (zgolj nakup nove programske opreme procesa predelave lesa)
  • Stroški transporta, montaže in zagona opreme

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje nastanka upravičenih stroškov:

  Za pridobitev sredstev:

  • V letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2024
  • V letu 2025: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2025

   

  Razpisani roki in način oddaje vloge:

  Oddaja vloge je elektronska preko ePortala Sklada.

  Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

  • 4. 7. 2024 do 14.00 ure
  • 2. 9. 2024 do 14.00 ure
  • oz. do porabe sredstev

   

  Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

  Fotogalerija