Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije


  Predmet javnega poziva:

   

  Predmet javnega poziva je dodelitev pomoči v obliki nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

  Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in priključno moč oddaje v distribucijski sistem, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (v nadaljevanju tudi projekt), in sicer za:

   

  • Proizvodne naprave

  A – proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:

  • A 1.1. fotonapetostna elektrarna
  • A 1.2. fotonapetostna elektrarna – prostostoječa
  • A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
  • A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
  • A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna

   

  • Hranilniki

  V okviru prijave posameznega projekta lahko prijavitelj hkrati vključi tudi shranjevanje električne energije. Pomoč za shranjevanje se dodeli na podlagi kapacitete hranilnika, za katerega se pomoč dodeli glede na inštalirano moč proizvodne naprave, h kateri je hranilnik prigrajen in zato ni opredeljen vposebnem podtipu glede na razpoložljiva sredstva.

  V primeru, da prijavitelj prijavlja projekt s hranilnikom, mora biti hranilnik naveden v Soglasju za priključitev. Če hranilnik ni naveden v Soglasju za priključitev se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna brez hranilnika.

  Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika).

  Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.

  Da je hranilnik električne energije del posameznega projekta, mora biti priključen na isto razdelilno transformatorsko postajo kot nova proizvodna naprava.

  Pomoč se ne dodeli za nakup rabljenega, obnovljenega, pilotnega in prototipnega hranilnika.

   

   

   

  Upravičenci:

   

  Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
  • samoupravna lokalna skupnost.

  Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe po priključni shemi PS.3x.

   

  Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja

  Velikost podjetij je določena v skladu s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 (v nadaljevanju tudi Priloga 1), o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), in sicer:

  • mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
  • malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

   

  Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov

  Neodvisno podjetje je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja ali povezanega podjetja, kot ju določa Priloga 1.

  Partnerska podjetja so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu odstavka 3 Priloge 1 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3 Priloge 1 v lasti 25 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi). Izjeme so opredeljene v odstavku 2 Priloge 1.

  Povezana podjetja so podjetja, kot jih opredeljuje Priloga 1 v odstavku 3.

   

  Število zaposlenih je opredeljeno v členu 5 Priloge 1, in sicer: »število zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot (LDE), tj. številu zaposlenih za polni delovni čas, ki so delali v zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo obravnavano leto. Delo oseb, ki niso delale celo leto, delo s krajšim delovnim časom ne glede na trajanje dela ter delo sezonskih delavcev se upošteva kot del LDE. Osebje podjetja sestavljajo: (a) delojemalci; (b) osebe, ki opravljajo delo za podrejeno podjetje in se po državni zakonodaji obravnavajo kot zaposleni; (c) lastniki – upravljavci; (d) partnerji, ki se redno vključujejo v dejavnost podjetja in imajo koristi od finančnih prednosti podjetja. Vajenci ali študentje, vključeni v poklicno usposabljanje na podlagi vajeniške pogodbe ali pogodbe o poklicnem usposabljanju, niso del osebja. Trajanje materinskega ali starševskega dopusta ni všteto.

   

  Prijavitelj mora v vlogi priložiti podpisani izjavi (lastnoročni podpis oziroma podpis, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu), in sicer:

  • izjavo o opredelitvi velikosti podjetja in
  • izjavo o povezanih podjetjih v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.

   

  Podjetje se ne obravnava kot mikro, malo ali srednje podjetje, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih, ki jih določa Priloga 1.

  Prijavitelj v vlogi poda izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so podatki navedeni v izjavi o opredelitvi velikosti podjetja in v izjavi o povezanih podjetjih resnični in da je pri opredelitvi velikosti podjetja upošteval Prilogo 1. Komisija lahko naknadno preverja podani izjavi, pri čemer lahko od prijavitelja zahteva, da predloži vso dokumentacijo, iz katere izhaja opredelitev glede velikosti podjetja oziroma glede povezanih podjetij.

   

   

  Pogoji za prijavo in upravičeni stroški:

   

  Prijavitelj je upravičen do pridobitve pomoči po tem javnem pozivu ob izpolnjevanju naslednjih pogojev na dan oddaje vloge:

  1. pomoč se za iste skupne stroške ne sme kombinirati z drugo pomočjo, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo;
  2. prijavitelj ni podjetje v težavah v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, ki pa bo lahko predmet naknadnega preverjanja pri pristojnih organih s strani komisije;
  3. prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, komisija pa bo pogoj iz te točke preverjala pri pristojnem ministrstvu;
  4. prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, komisija pa bo pogoj iz te točke preverjala pri pristojnem ministrstvu;
  5. prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR, kar bo prijavitelj izkazal s potrdilom, izdanim s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj izpolnjuje pogoj iz te točke na dan oddaje vloge;
  6. prijavitelj ima na dan oddaje vloge predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let od dneva prijave, kar bo prijavitelj izkazal s potrdilom, izdanim s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj izpolnjuje pogoj iz te točke na dan oddaje vloge;
  7. za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali organov oziroma jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, ne veljajo sankcije, ki jih je Evropska unija sprejela zaradi ruske agresije nad Ukrajino, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, ki pa bo lahko predmet naknadnega preverjanja pri pristojnih organih s strani komisije.

   

  Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje. Izjava je lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije pri pristojnih organih.

   

  Prijavitelj mora v vlogi navesti skupne stroške projekta, pri čemer so skupni stroški projekta le tisti stroški, ki:

  • so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
  • so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
  • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
  • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

   

  Skupni stroški so upravičeni le v okviru upravičenega namena za novo proizvodno napravo. Upravičenec v izjavi, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da izpolnjuje navedene pogoje, pri čemer pa so skupni stroški projekta lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije.

   

   

  Posebni trajnostni in tehnični pogoji:

  1. a) Trajnostni pogoji:

  Skladno z Uredbo mora biti za upravičenost do pomoči za posamezne tehnologije proizvodnih naprav zagotovljeno trajnostno izkoriščanje OVE v skladu s trajnostnimi pogoji, in sicer:

  • izvedba projektov v nove proizvodne naprave za rabo obnovljivih virov energije, za katere se prejme pomoč, ne bo povzročila bistvene škode za okolje, skladno z Uredbo Komisije (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (Uradni list EU št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13)

  Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje.

   

  1. b) Pogoji glede hranilnika za električno energijo, ki je del projekta skupaj s proizvodno napravo:
  • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Izračun: minimalna kapaciteta [kWh] = 0,5 h * nazivna električna moč proizvodne naprave [kW]
  • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Izračun: Največja kapaciteta za katero se izplača pomoč [kWh] = 2 [h] * priključna moč oddaje v distribucijski sistem [kW]

  Pri vseh priključnih shemah se vedno vpiše priključna moč naprave na P2 merilnem mestu.

   

  Dodatni pogoji za posamezni tip naprave:  

  1. a) Za tip naprave: A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
  • vsaj trije različni končni odjemalci, povezani v skupnostno samooskrbo, z eno ali več napravami za samooskrbo; Trije različni končni odjemalci pomenijo tri različne pravne osebe oziroma upravičence, kot izhajajo iz točke 3.1. tega Javnega poziva, ki morajo biti lastniki treh različnih odjemnih mest.

  ali

  • v skupnost mora biti vključenih vsaj 10 % gospodinjskih odjemalcev, glede na ključ delitve v pogodbi.

  Prijavitelj mora vlogi priložiti Pogodbo o ustanovitvi skupnosti, skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju: ZSROVE), iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji. Če prijavitelj Pogodbe o ustanovitvi skupnosti ne predloži oziroma če iz Pogodbe o ustanovitvi skupnosti niso razvidni pogoji, kot so določeni v Javnem pozivu JP-OVE-02, se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna.

   

  1. b) Za tip naprave: A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
  • prijavitelj mora razpolagati s kulturnovarstvenim soglasjem oziroma mnenjem, ki je izdano pred oddajo vloge. Če prijavitelj ne predloži kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna.

   

   

  Ostali pogoji:

   

  Izvedba projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna naprava mora biti skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.

  Isti prijavitelj lahko na javnem pozivu za posamezni projekt vloži eno vlogo. Prijavitelj lahko vlogo odda za eno merilno mesto. Pri PS.2 shemi je vsaka proizvodna naprava navedena na Soglasju za priključitev samostojni projekt in je zanjo potrebno oddati samostojno vlogo. V primeru več projektov prijavitelj vloži vlogo za vsak projekt posebej. Če prijavitelj odda na eni vlogi več projektov, komisija upošteva samo prvi naveden projekt (prvo merilno mesto), ostale pa zavrže.

  Če prijavitelj za isti projekt za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije poda več prijav za isti projekt, komisija upošteva le prvo prispelo prijavo, ostale zavrže.

  Prijavitelj, ki je že prejel odločbo o dodelitvi pomoči na podlagi Javnega poziva JP-OVE-01, v okviru katere so mu bila že odobrena sredstva za investicijo, za isto proizvodno napravo ne more ponovno oddati vloge v okviru tega javnega poziva. V primeru, da je prijavitelj po prejemu odločbe o dodelitvi pomoči na podlagi JP-OVE-01 pridobil novo soglasje z višjo priključno močjo oddaje v omrežje ne more vložiti vloge za razliko med že dodeljeno pomočjo in novo priključno močjo, ki izhaja iz soglasja, ki je bilo izdano po prejemu odločbe na podlagi Javnega poziva JP-OVE-01.

   

   

  Skupna višina predvidenih sredstev:

   

  Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov eurov, od tega je 5 milijonov namenjenih za tip A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.

  Razpoložljiva sredstva so razdeljena na naslednji način:

  Tipi naprav

  Razpoložljiva sredstva

  A 1.1. fotonapetostna elektrarna 

  A 1.2. fotonapetostna elektrarna – prostostoječa 

  A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 

  A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

  55.000.000 EUR

  A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna

  5.000.000 EUR

  SKUPAJ 

  60.000.000 EUR

   

  Center za podpore lahko razpoložljiva sredstva tekom tega javnega poziva poviša. Obvestilo o spremembi višine razpoložljivih sredstev za posamezno skupino tipa naprav se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljevanju: Uradni list) in velja z naslednjim delovnim dnem po objavi.

  Center za podpore dodeljuje sredstva do višine razpoložljivosti. Center za podpore dodeli sredstva zadnji vlogi, za katero sredstva zadoščajo v celoti in ne dodeljuje delnih odločb.

  Sredstva za pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja se skladno s 131. členom EZ-2 zagotavljajo iz sredstev Centra za podpore, ki jih ima le-ta v upravljanju na podlagi 16. člena ZSROVE.

   

   

  Višina in intenzivnost pomoči:

   

  Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW priključne moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.

  Tip naprave

  Najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto

  Omejitev priključne moči proizvodne naprave velika podjetja

  Omejitev priključne moči proizvodne naprave za srednja podjetja

  Omejitev priključne moči proizvodne naprave za mikro in mala podjetja ter skupnosti

  A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije

         

  A 1.1. fotonapetostna elektrarna

  180 EUR/kWe

  1 MW

  6 MW

  6 MW

  A 1.2 fotonapetostna elektrarna – prostostoječa

  215 EUR/kWe

  1 MW

  6 MW

  6 MW

  A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem

  350 EUR/kWe

  1 MW

  6 MW

  6 MW

  A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

  350 EUR/kWe

  1 MW

  6 MW

  6 MW

  A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna

  250 EUR/kWe

  1 MW

  6 MW

  6 MW

  B – hranilnik električne energije

  225 EUR/kWh

  vezano na moč naprave

  *kWe – nazivna električna moč naprave

  *kWh – kapaciteta hranilnika

   

  Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
  • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
  • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

   

  Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva in skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.

   

  Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.

   

  Stopnja intenzivnosti pomoči za vse ostale upravičence, ki niso podjetja, se smiselno določa po istih kriterijih kot za podjetja.

   

  Shranjevanje električne energije je lahko vključeno izključno v okviru posamezne proizvodne naprave in ne more biti ločen projekt. V tem primeru se intenzivnost pomoči izračuna na podlagi skupaj pridobljene pomoči za elektrarno in hranilnik v primerjavi s skupnimi stroški projekta.

   

   

  Prijava projekta za dodelitev pomoči:

   

  Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči (v nadaljevanju: vloga) lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

  Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-02 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu www.borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

   

   

  Rok za oddajo vloge:  

   

  Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 8. 7. 2024 od 10. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

   

  Rok za dokončanje projekta:

   

  Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve Uredbe, tj. 24. junija 2023. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi Uredbe.

  Za začetek del se praviloma šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del. V primeru, da je prijavitelj z deli že pričel, se datum začetka del izkaže z dokumentom, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti začetek del na projektu. Prijavitelj, ki z deli še ni pričel, poda izjavo, s katero potrdi, da z deli še ni pričel.

  Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

   

   

  Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

   

  Vse ostale informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na tej povezavi.

  Fotogalerija