Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa - UL 30/2009


Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa

1. člen

Ta pravilnik določa reprezentativni trg ovčjega mesa in način poročanja pravnih in fizičnih oseb glede cen klavnih trupov ovc v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) in Uredbo Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja 2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2002, str. 197).

2. člen

(1) Za I. reprezentativni trg ovčjega mesa se štejejo proizvajalci ovčjega mesa, ki redijo več kot 300 primernih ovc za proizvodnjo težkih jagnjet, za II. reprezentativni trg pa se štejejo klavnice, ki zakoljejo več kot 600 živali vrste ovc na leto in ki so razvrščene v kategorije iz tretjega odstavka tega člena v skladu z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 13/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2009, str. 1);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) in
– predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji.
(2) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene v EUR/100 kg žive oziroma klavne mase za posamezno kategorijo, skupno maso po posameznih kategorijah in število klavnih trupov po posameznih kategorijah iz tretjega odstavka tega člena za pretekli teden, na obrazcih iz Priloge 1 oziroma Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 3,1%.
(3) Kategorije, za katere se spremljajo cene, so:
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa manj kot 13 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa od 13 do manj kot 22 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa 22 kg in več;
– druge ovce za zakol, starejše od 12 mesecev.
(4) Cene iz drugega odstavka tega člena so cene brez DDV, na 2 decimalki natančno. Pri izračunu cene agencija glede na velikost in pomembnost posameznega reprezentativnega trga izračunano tržno ceno ponderira s koeficientom, ki se tedensko spreminja glede na število in maso prodanih oziroma zaklanih živali. Kjer so cene določene na podlagi žive mase, se izračuna ceno za klavno maso tako, da se ceno na kilogram žive mase deli z najvišjim pretvornim koeficientom 0,50. Kjer pa se običajno vključita k trupu tudi glava in drobovje, je za jagnjeta, ki tehtajo do 28 kg žive mase, najvišji pretvorni koeficient 0,58.
(5) Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena posredujejo podatke iz tega pravilnika preko spletne aplikacije, elektronske pošte ali faksa.

3. člen

Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Proizvajalci ovčjega mesa in klavnice iz prvega odstavka drugega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa (Uradni list RS, št. 46/01 in 45/08 – ZKme-1).

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-426/2008

Ljubljana, dne 24. marca 2009

EVA 2009-2311-0093

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

 
 

Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP