Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo – UL 114/2004


Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za preveritev registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi, ki so uvrščene na seznam za promet in uporabo v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Seznam) v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L št. 230 z dne 19. 8. 1991, str. 1-32) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/414/EGS).

2. člen

Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za promet in uporabo v državah članicah Evropske unije, je naveden v Prilogi I Direktive 91/414/EGS in ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja na spletnih straneh Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS).

3. člen

(1) FURS pregleda registracije v Republiki Sloveniji za vsako fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje eno ali več aktivnih snovi, ki so uvrščene na Seznam.

(2) Vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje eno ali več aktivnih snovi, uvrščenih na Seznam, se mora kot pripravek v Republiki Sloveniji ponovno oceniti v skladu s predpisi, ki urejajo enotna načela ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev. FURS pozove imetnika registracije, da v roku in obsegu, kot izhaja iz odločitve Evropske komisije, predloži dokumentacijo za preveritev pogojev v skladu s Seznamom. Če odločitev Evropske komisije določa za različne aktivne snovi različne roke, potem velja glede FFS, ki takšne aktivne snovi vsebuje, zadnji določeni rok.

(3) Na podlagi ocene v skladu s pravilnikom, ki ureja enotna načela ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev, FURS odloči, ali FFS izpolnjuje predpisane pogoje za registracijo v skladu z drugim odstavkom 23. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.

(4) Če se na podlagi odločitve Evropske komisije registracija aktivne snovi spremeni ali se aktivna snov izbriše ali ne uvrsti na Seznam, FURS registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki takšno aktivno snov vsebuje, spremeni oziroma razveljavi v skladu z datumom uveljavitve odločitve in pogoji za porabo zalog, kot je določeno v predpisu Evropske unije.

(5) Določbe prejšnjega odstavka se glede razveljavitve registracije uporabljajo tudi v primeru, če imetnik registracije po pozivu FURS v roku, ki je določen v Seznamu, ne predloži zahtevane dokumentacije.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-02-313/2004

Ljubljana, dne 5. oktobra 2004.

EVA 2004-2311-0363

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI