Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin – UL 93/2005


Na podlagi 58.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin

1. člen

V pravilniku o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04) se v 5. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Za redni letni fitosanitarni pregled pri imetnikih, ki so registrirani za dejavnost vnosa ali distribucije predpisanih rastlin, se plača enotna pristojbina v znesku 75 točk.«.

2. člen

V 7. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se za zdravstveni pregled plača enotna pristojbina, če se ta opravi v okviru predpisanega rednega letnega fitosanitarnega pregleda pri imetniku, vpisanem v register v skladu s predpisom o pogojih za registracijo imetnikov za namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajo rastlinskih potnih listov, in sicer enotno pristojbino v znesku 25 točk plačajo tisti registrirani imetniki, ki pridelujejo izključno rastline in rastlinske proizvode, za katere ni treba izdajati rastlinskih potnih listov.

(5) Za zdravstvene preglede pridelka iz prvega odstavka tega člena pri kooperantih se lahko odmeri pristojbina kumulativno za obseg pridelave po enotah pridelave na nivoju registriranega subjekta, ki je nosilec kooperacije in mesta pridelave, če je to ugodneje za kooperante.

(6) Pri pridelavi sadik iz prvega odstavka tega člena se v primeru uporabe lastnega razmnoževalnega materiala (podlage, cepiči) pristojbina za zdravstveni pregled zniža za 25 točk.«.

3. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

(uradne potrditve semenskega in gozdnega reprodukcijskega materiala materiala)

Za uradno potrjen semenski material kmetijskih rastlin in gozdni reprodukcijski material se pristojbina za fitosanitarni pregled ne plača, plačajo pa se stroški potrjevanja organom za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, predpisom, ki ureja registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajanje rastlinskih potnih listov, in cenikom organa za potrjevanje. Pri tem je izračun stroškov potrjevanja, ki se nanaša na fitosanitarni pregled, usklajen s pristojbinami po tem pravilniku.«.

4. člen

(1) V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na določbe prve alinee prejšnjega odstavka se za primere izvoza pošiljk iz desete, enajste, dvanajste in petnajste alinee točke (c) priloge 1 tega pravilnika določi maksimalna cena zdravstvenega pregleda, ki znaša 400 točk.«.

(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. člen

(1) Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2.

(2) Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje Prilogo 2.

6. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-01-306/2005

Ljubljana, dne 7. oktobra 2005

EVA 2005-2311-0194

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Priloga 2: Pristojbine za fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma predelave

 

 

Postavka

Količina pridelka

Št. točk

(a)

za preverjanje dokumentacije

za vsak predpisan pregled

7

(b)

za preverjanje istovetnosti

za vsak predpisan pregled

7

(c)

za zdravstvene preglede rastlin skladno z naslednjimi specifikacijami:

za vsak predpisan pregled:

 

 

- zelnate sadike in potaknjenci zelenjavnih in okrasnih rastlin, lončnice, tkivne kulture

- do 50.000 po številu
- do 100.000 po številu
- za vsakih dodatnih 50.000 enot nad 100.000
- maksimalna cena

25
40
5

400

 

- olesenel sadilni material sadnih, okrasnih in gozdnih rastlin iz drevesnic in zarodišč

- do 5.000 po številu
- do 10.000 po številu
- za vsakih dodatnih 1.000 enot nad 10.000
- maksimalna cena

65
125
5

400

 

- sadilni material v vinogradništvu iz trsnic in zarodišč

- do 25.000 po številu
- do 50.000 po številu
- za vsakih dodatnih 10.000 enot nad 50.000
- maksimalna cena

65
125
5

400

 

- sadilni material v hmeljarstvu (sadike)

– do 25.000 z A certifikatom oziroma do 10.000 z B certifikatom po številu
– do 50.000 z A certifikatom oziroma do 20.000 z B certifikatom po številu
– za vsakih dodatnih 10.000 enot nad 50.000 A oziroma 20.000 B
– maksimalna cena

35


60


2,5


400

 

- matične rastline za pridelavo sadnega in okrasnega sadilnega materiala ter osnovne in izvozne matične rastline hmelja

- do 50 po številu
- do 100 po številu
- za vsakih dodatnih 50 enot nad 100
- maksimalna cena

25
40
5

400

 

- matični hmeljni in trsni nasadi

- do velikosti 0,5 ha
- do velikosti 1 ha
- za vsakih dodatnih 1.000 m2 nad 1 ha
- maksimalna cena

35
60
2,5

400

 

- semenski nasadi za pridelavo semena, čebulic ali gomoljev (razen semenskega krompirja)

- do velikosti 0,5 ha
- do velikosti 1 ha
- za vsakih dodatnih 1.000 m2 nad 1 ha
- maksimalna cena

35
60
2,5

400

 

- nasadi semenskega krompirja

- do velikosti 0,5 ha
- do velikosti 1 ha
- za vsakih dodatnih 1.000 m2 nad 1 ha
- maksimalna cena

35
60
2,5

400

(d)

- za pregled obrata za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala

- postopek celotne uradne potrditve
- postopek delne uradne potrditve
- redni letni pregled
- dodatni pregled
- test sterilnosti

330

238

169
123
105

 


Avtor: ZŽI