Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU – UL 137/2006


Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 44. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa veterinarske preglede določenih živali in živalskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), ki so namenjeni trgovanju na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu z Direktivo Sveta z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 29, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/425/EGS).

(2) Živali in proizvodi po tem pravilniku so harmonizirane živali in proizvodi, zajeti v predpisih iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in živali ter proizvodi, navedeni v Prilogi B Direktive 90/425/EGS, za katere vsi pogoji trgovanja niso v celoti harmonizirani (v nadaljnjem besedilu: neharmonizirane živali in proizvodi).

(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za veterinarske preglede hišnih živali pri premikih med državami članicami EU, kadar jih spremljajo fizične osebe, ki so zanje odgovorne, in se premiki teh živali ne opravljajo iz komercialnih razlogov.

2. člen

(vpliv)

Ta pravilnik ne vpliva na izvajanje veterinarskih pregledov, ki so določeni z drugo veterinarsko zakonodajo.

3. člen

(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in izrazi, ki imajo naslednji pomen:

1. center ali organizacija so zgradbe ali prostori, kjer se proizvaja, skladišči, obdeluje ali trguje s proizvodi;

2. dokumenti so veterinarska spričevala in drugi veterinarski dokumenti oziroma dokumenti v skladu z veterinarskimi predpisi, ki spremljajo pošiljko.

II. VETERINARSKI PREGLEDI NA IZVORU

4. člen

(pogoji za trgovanje)

(1) Za trgovanje na teritoriju EU morajo živali in proizvodi izpolnjevati naslednje pogoje:

1. harmonizirane živali in proizvodi predpisane pogoje ustreznega predpisa iz Priloge 1, neharmonizirane živali in proizvodi pa veterinarske pogoje, ki jih predpisuje namembna država članica EU;

2. prihajati morajo z gospodarstev, oziroma centrov ali organizacij, ki so pod uradnim veterinarskim nadzorom;

3. označeni morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo, na način, ki zagotavlja sledljivost, tako da je mogoče izslediti izvorno in tranzitno gospodarstvo oziroma center ali organizacijo;

4. harmonizirane živali in proizvode mora pri prevozu spremljati predpisan originalni dokument iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, neharmonizirane živali in proizvode pa dokument, ki je določen v nacionalnih predpisih namembne države članice EU;

5. dovzetne živali ali njihovi proizvodi ne smejo izvirati:

a) z gospodarstev, iz centrov ali organizacij, območij ali regij, za katere veljajo omejitve:

– določene s predpisi Skupnosti,

– v zvezi s sumom, izbruhom ali prisotnostjo bolezni živali iz Priloge C Direktive 90/425/EGS, ali

– v zvezi z uvedbo zaščitnih ukrepov;

b) z gospodarstev, iz centrov ali organizacij, območij ali regij, kjer so zaradi suma, izbruha ali prisotnosti bolezni živali, ki niso navedene v Prilogi C Direktive 90/425/EGS, uveljavljene uradne omejitve ali uvedeni zaščitni ukrepi;

c) z gospodarstev, ki ne morejo izpolniti jamstev glede bolezni živali, ki niso navedene v Prilogi C Direktive 90/425/EGS, kadar so namenjeni na gospodarstva oziroma v centre ali organizacije na delu ali celotnem območju držav članic EU, ki so pridobili status bolezni prosti in s tem povezane posebne pravice in uveljavljajo jamstva v skladu z veterinarsko zakonodajo Skupnosti;

d) z gospodarstva, iz centra ali organizacije ali z območja, ki ne more izpolniti dodatnih jamstev, kadar so namenjeni v državo članico EU ali na območje države članice EU, ki je pridobila posebne pravice in uveljavlja dodatna jamstva v skladu z veterinarsko zakonodajo Skupnosti;

6. kadar prevoz vključuje več namembnih mest, morajo biti živali in proizvodi razdeljeni v toliko pošiljk, kot je namembnih mest. Prevoz mora spremljati toliko dokumentov iz 4. točke tega odstavka, kolikor je pošiljk;

7. kadar poteka prevoz harmoniziranih živali ali proizvodov, ki so namenjeni izvozu, preko ozemlja druge države članice EU, morajo biti izpolnjeni pogoji iz Odločbe Komisije 93/444/EGS z dne 2. julija 1993 o podrobnih pravilih, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, namenjenimi za izvoz v tretje države (UL L št. 208 z dne 19. 8. 1993, str. 34, z vsemi spremembami), takšen prevoz pa mora ostati pod carinskim nadzorom do izstopne točke s teritorija EU. Ta določba ne velja v izjemnih primerih zaradi zaščite živali pred mučenjem, ki jih dovoli glavni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: glavni urad VURS);

8. kadar poteka prevoz živali in proizvodov, ki niso skladni s predpisi iz Priloge 1, ali neharmoniziranih živali in proizvodov, ki so namenjeni izvozu, preko ozemlja druge države članice EU, je tranzit mogoč le, če s tem soglaša pristojni organ tranzitne države članice EU. Soglasje pristojnega organa tranzitne države članice EU pridobi oseba, odgovorna za pošiljko. Uradni veterinar območnega urada VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) mora pred odpremo takšne pošiljke iz Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) preveriti ali je oziroma so za pošiljko pridobljena soglasja iz te točke. Soglasje za tranzit takšnih pošiljk preko ozemlja RS izda glavni urad VURS.

(2) Kadar je pošiljka namenjena iz RS v drugo državo članico EU, izda dokument iz 4. točke prejšnjega odstavka uradni veterinar OU VURS. Pred izdajo dokumenta opravi veterinarski pregled, s katerim preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka na način, kot je za posamezno vrsto živali določeno z veterinarskimi predpisi, ki urejajo trgovanje z živalmi in proizvodi.

(3) Dokument iz 4. točke prvega odstavka tega člena mora spremljati pošiljko do namembnega mesta.

(4) OU VURS, katerega uradni veterinar je izdal dokument, ki spremlja živali ali proizvode, mora isti dan, ko je bil dokument izdan, posredovati podatke, določene z Odločbo Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 63, z vsemi spremembami) po računalniškem sistemu Traces pristojnemu organu države članice EU, kamor je pošiljka namenjena, in pristojnemu organu na namembnem mestu pošiljke.

(5) Veterinarske pristojbine in stroške, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem določb tega člena, krije pošiljatelj, njegov zastopnik ali oseba, odgovorna za pošiljko.

5. člen

(prepoved pošiljanja in pregledi)

(1) Živali, za katere je v RS odrejen zakol ali usmrtitev po programih izkoreninjenja bolezni živali, ki niso navedene v Prilogi C Direktive 90/425/EGS, in njihove proizvode iz tega pravilnika je prepovedano pošiljati na območje druge države članice EU.

(2) Prepovedano je pošiljanje živali ali proizvodov na območje druge države članice EU, če je promet z njimi prepovedan na območju RS zaradi zaščite zdravja ljudi ali živali.

(3) Živali in proizvode, namenjene trgovanju, uradni veterinarji OU VURS pregledajo vsaj tako natančno, kot če bi bili namenjeni prometu v RS.

6. člen

(obveznosti pošiljatelja in najava pošiljke)

(1) Imetniki živali in proizvodov, namenjenih trgovanju, zagotavljajo, da so izpolnjeni pogoji za trgovanje iz tega pravilnika na vseh stopnjah proizvodnje in trženja.

(2) Odgovorna oseba gospodarstva, centra ali organizacije oziroma fizična oseba mora najmanj en delovni dan pred predvidenim trgovanjem v sistem Traces na pristojni OU VURS po elektronski poti najaviti pošiljko za trgovanje v obliki, kot je predpisana v I. delu priloge Uredbe komisije (ES) št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju usklajenega vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila povezanima s trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora med državami članicami Skupnosti (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 44).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko fizične osebe najmanj tri delovne dneve pred predvidenim trgovanjem najavijo pošiljko, namenjeno trgovanju, na OU VURS tudi pisno, telefonsko ali osebno.

III. VETERINARSKI PREGLEDI NA NAMEMBNEM MESTU

7. člen

(izvajanje pregledov)

(1) Uradni veterinarji OU VURS na namembnem mestu v RS pri nadzoru prispelih pošiljk z veterinarskimi pregledi ugotavljajo, če pošiljke iz drugih držav članic EU izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ter jemljejo uradne vzorce.

(2) Če je RS namembna oziroma tranzitna država, VURS pa dobi podatke, na podlagi katerih sumi na obstoj kršitve, lahko uradni veterinar OU VURS izvede pregled pošiljke tudi med prevozom, vključno s pregledom ustreznosti prevoznega sredstva in predpisanih veterinarskih pogojev glede prevoza.

8. člen

(pregledi in ukrepanje na namembnem mestu)

(1) Kadar prispe pošiljka živali iz drugih držav članic EU:

1. na sejem ali v zbirni center v RS po pravilniku, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi, je odgovorna oseba sejma oziroma zbirnega centra odgovorna, če sprejme živali, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Uradni veterinar OU VURS s pregledom dokumentov preverja, če živali izpolnjujejo predpisane pogoje;

2. v klavnico, mora uradni veterinar OU VURS preveriti ali pošiljko spremljajo vsi predpisani dokumenti, in zagotoviti, da se zakoljejo samo tiste živali, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Nosilec dejavnosti v klavnici je odgovoren za kršitve v primeru zakola živali, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;

3. k trgovcu po pravilniku, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi, in ta razdeli pošiljke oziroma jih delno razloži pri več prejemnikih, ali pošiljka prispe k fizični ali pravni osebi, ki ni pod stalnim veterinarskim nadzorom, morajo vsi ti prejemniki preveriti prisotnost identifikacijskih oznak in dokumentov iz 3. in 4. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ter obvestiti OU VURS o vseh ugotovljenih nepravilnostih ali odstopanjih in v teh primerih osamiti zadevne živali do odločitve OU VURS o pošiljki;

4. na gospodarstvo, v center ali organizacijo, mora vsako žival ali skupino živali v skladu s 4. točko prvega odstavka 4. člena tega pravilnika spremljati originalni dokument tudi v primerih, ko so bile pošiljke deloma razložene med prevozom. Prejemnik ne sme sprejeti živali brez ustrezne dokumentacije. O takšnih živalih mora obvestiti OU VURS in ukrepati v skladu s prejšnjo točko.

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pošiljke proizvodov, namenjenih v centre ali organizacije.

9. člen

(obveznosti prejemnika)

(1) Prejemnik, naveden na dokumentu iz 4. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, mora zaradi izvajanja pregledov iz 7. in 8. člena tega pravilnika najaviti OU VURS predvideni prihod živali oziroma proizvodov iz druge države članice EU, in sicer ne več kot en delovni dan pred predvidenim prihodom; najava ni potrebna za registrirane konje, ki jih spremlja identifikacijski dokument iz Direktive Sveta 90/427 z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 55, z vsemi spremembami). V najavi mora navesti podatke o izvoru pošiljke, vrsti živali oziroma proizvodov, številu živali oziroma količini proizvodov in predvidenem času prihoda.

(2) Prejemnik mora hraniti dokumente iz 4. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika najmanj tri leta in jih na zahtevo uradnega veterinarja OU VURS izročiti v pregled.

10. člen

(pregledi pri ponovnem vstopu na teritorij EU)

(1) Za pošiljke živali in proizvodov, ki izvirajo iz držav članic EU in ponovno vstopajo na teritorij EU preko mejnih veterinarskih postaj (v nadaljnjem besedilu: MVP) na ozemlju RS, uradni veterinar MVP pri živalih in proizvodih:

– pregleda dokumente, ki spremljajo živali in proizvode;

– pregleda živali in proizvode, ki izvirajo iz držav članic EU, v skladu s 7. in 8. členom tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka v primerih rednega in neposrednega prevoza pošiljk iz prejšnjega odstavka med dvema geografskima točkama teritorija EU uradni veterinarji OU VURS opravijo preglede v skladu s 7. in 8. členom tega pravilnika.

IV. SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVAMI ČLANICAMI EU

11. člen

(Traces)

VURS mora v skladu s predpisi EU sodelovati v računalniškem sistemu Traces in izvajati predpisano oskrbo omrežja s podatki.

12. člen

(sodelovanje)

VURS poroča Evropski komisiji o opravljenih pregledih iz tega pravilnika na poenoten način v skladu s predpisi Skupnosti.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pregledih živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 93/03 in 93/05 – ZVMS).

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-361/2006

Ljubljana, dne 12. decembra 2006

EVA 2006-2311-0057

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

PRILOGA 1

PREDPISI, KI UREJAJO HARMONIZIRANE ŽIVALI IN PROIZVODE

 

– Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 64/432/EGS)) – govedo in prašiči;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L št. 194 z dne 22. 7. 1988, str. 10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 88/407/EGS)) – zamrznjeno bikovo seme;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1989, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 89/566/EGS)) – zarodki govedi;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 90/426/EGS)) – kopitarji;

– Pravilnik, ki določa rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 62, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 90/429/EGS)) – seme prašičev;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L št. 303 z dne 31. 10. 1990, str. 6, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 90/539/EGS) – perutnina in valilna jajca;

– Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Uredba 1774/2002/ES) – v delu, ki se nanaša na živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 ter predelane živalske beljakovine;

– Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 91/67/EGS)) – živali in proizvodi iz akvakulture;

– Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 91/68/EGS)) – drobnica;

– Pravilnik, ki določa pogoje in način prevoza živali (Direktiva Sveta z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 17, z vsemi spremembami)), oziroma od 5. januarja 2007 dalje Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) – prevoz živali;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih (Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 92/65/EGS)) – ostale živali in proizvodi;

– Pravilnik, ki določa dodatne veterinarske pogoje za uvoz določenih živil živalskega izvora (Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javno zdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 49, z vsemi spremembami)) – v delu, ki se nanaša na patogene organizme.

 

 

PRILOGA 2

PREDPISANI DOKUMENTI, KI MORAJO SPREMLJATI ŽIVALI PRI TRGOVANJU

 

– za govedo in prašiče: v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Priloga F Direktive Sveta 64/432/EGS);

– za zamrznjeno bikovo seme: v skladu s pravilnikom, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (Priloga D Direktive Sveta 88/407/EGS);

– za zarodke govedi: v skladu s pravilnikom, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Priloga C Direktive Sveta 89/556/EGS);

– za kopitarje: v skladu s pravilnikom, ki določa veterinarske pogoje za premike kopitarjev med državami članicami EU ter o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Prilogi B in C Direktive Sveta 90/426/EGS);

– za merjaščevo seme: v skladu s pravilnikom, ki določa rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih (Priloga D Direktive Sveta 90/429/EGS);

– za perutnino in valilna jajca: v skladu s pravilnikom, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (priloga IV Direktive Sveta 90/539/EGS);

– za živalske stranske proizvode: iz Priloge II Uredbe 1774/2002/ES;

– za živali in proizvode iz akvakulture: v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU (Priloga E Direktive Sveta 91/67/EGS);

– za ovce in koze: v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU (Priloga E Direktive Sveta 91/68/EGS);

– za ostale vrste živali in proizvodov: v skladu s pravilnikom, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih (Priloga E Direktive Sveta 92/65/EGS).


Avtor: ZŽI