Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov - UL 72/2003


Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
 P R A V I L N I K
o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov* 

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi. 

2. člen

Izdelki iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom. 

3. člen

Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imena izdelkov iz priloge 1 tega pravilnika se lahko uporabljajo samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje za minimalno kakovost iz priloge 1 tega pravilnika in se morajo v prometu označiti s tem imenom, razen kadar se uporabijo za dodatno označevanje drugih vrst izdelkov, ki jih ni mogoče zamenjati z izdelki iz priloge 1 tega pravilnika;
2. če so izdelki iz 3., 4., 5., 6., 7. in 10. točke priloge 1 tega pravilnika v prometu v izborih, se lahko imena izdelkov nadomestijo z označbami »čokoladni izbor«, »izbor polnjenih čokolad« ali podobnimi označbami. V tem primeru je lahko na izdelku naveden samo en seznam sestavin za vse izdelke v izboru. Za izbor po tem pravilniku se šteje skupina izdelkov z enakimi lastnostmi;
3. izdelki iz 2.(c), 2.(d) ter 3., 4., 5., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika morajo vsebovati označbo vsebnosti skupne suhe snovi kakavovih delov z besedami »kakavovi deli: najmanj&%«;
4. izdelki iz 2.(b) in izdelki, ki vsebujejo manj masten kakavov prah iz 2.(d) točke priloge 1 tega pravilnika, morajo vsebovati označbo vsebnosti kakavovega masla;
5. imena izdelkov »čokolada«, »mlečna čokolada«, »čokoladni obliv« iz priloge 1 tega pravilnika se lahko dopolnijo s podatki ali opisi, ki se nanašajo na kakovost izdelkov, in sicer:
a) v primeru čokolade z najmanj 43% skupne suhe snovi kakavovih delov in najmanj 26% kakavovega masla;
b) v primeru mlečne čokolade z najmanj 30% skupne suhe snovi kakavovih delov in najmanj 18% suhe snovi mleka, dobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega mleka, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolno dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe, in vsebuje najmanj 4,5% mlečne maščobe;
c) v primeru čokoladnega obliva z najmanj 16% suhe nemastne snovi kakavovih delov. 

4. člen

Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke. 

5. člen

(1) Poleg kakavovega masla se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge rastlinske maščobe iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebnost rastlinskih maščob, razen kakavovega masla, po odbitku skupne mase katerekoli druge sestavine, primerne za uživanje, uporabljene v skladu s 6. členom tega pravilnika, ne sme biti večja od 5% skupne mase končnega izdelka. Minimalna vsebnost kakavovega masla ali skupna suha snov kakavovih delov se pri tem ne smeta zmanjšati.
(3) Izdelki iz prejšnjega odstavka, ki vsebujejo rastlinske maščobe, ki niso kakavovo maslo, so lahko v prometu le, če so označeni v skladu z 2. členom tega pravilnika in imajo navedeno dodatno dobro vidno in jasno čitljivo označbo »vsebuje rastlinske maščobe poleg kakavovega masla«. Ta označba mora biti navedena v istem vidnem polju kot seznam sestavin, jasno ločena od tega seznama in napisana z najmanj enako velikimi in krepkimi črkami kot je ime izdelka v bližini. Ime izdelka pa se lahko navede tudi kjerkoli drugje na izdelku. 

6. člen

(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena in četrtega odstavka tega člena se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge sestavine, primerne za uživanje, razen:
živalskih maščob in njihovih pripravkov, ki ne izvirajo izključno iz mleka;
moke, zrnatega škroba ali škroba v prahu.
(2) Izdelkom iz 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika je dovoljeno dodajanje sestavin iz druge alinee prejšnjega odstavka v skladu s pogoji minimalne kakovosti iz priloge 1 tega pravilnika.
(3) Količina dodanih sestavin iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 40% skupne mase končnega izdelka.
(4) Izdelkom iz 2., 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika, se lahko dodajajo samo tiste arome, ki ne posnemajo okusa čokolade ali mlečne maščobe. 

7. člen

(1) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase sestavin iz prejšnjega člena.
(2) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 7. in 10. točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase sestavin iz prejšnjega člena in mase polnila. Vsebnost čokolade v teh izdelkih se izračuna glede na skupno maso izdelka, vključno s polnilom. 

8. člen

Izdelki lahko vsebujejo tudi druge sladkorje, ki niso zajeti v predpisu, ki ureja kakovost sladkorjev. 

9. člen

(1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu z določbami tega pravilnika do 30. junija 2006.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni pred 30. junijem 2006, lahko v prometu do porabe zalog. 

10. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o kakovosti kakavovih izdelkov, čokoladi podobnih izdelkov, kremnih izdelkov in bonbonskih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 23/88, 37/88, 63/88, 36/89 in 21/90). 

11. člen

Ta pravilnik začne veljati 3. avgusta 2003.Št. 324-01-63/2002
Ljubljana, dne 8. julija 2003.

 

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo (ES) št. 36/2000 o kakavovih in čokoladnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI