Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji - UL 71/2001


Na podlagi 70. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 P R A V I L N I K
o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

1. člen

Ta pravilnik določa vsebino vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: vloga). 

2. člen

Vloga se vloži na pristojno upravno enoto na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Za opravljanje vsake nove dopolnilne dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote. 

3. člen

Vsako spremembo, ki se nanaša na vsebino vloge in prenehanje izvajanja teh dejavnosti, mora nosilec dopolnilne dejavnosti sporočiti pristojni upravni enoti v roku 30 dni od nastanka spremembe. 

4. člen

Osebe, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji po zakonu, ki ureja obrt, vložijo vlogo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in tem pravilnikom v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika; tem osebam k vlogi ni potrebno priložiti dokazil o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-158/01
Ljubljana, dne 18. julija 2001.

 

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI