Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o kužnih boleznih živali - UL 54/2002


Na podlagi šestega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 12. člena, četrtega odstavka 13. člena in četrtega odstavka 14. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 P R A V I L N I K
o kužnih boleznih živali 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa razvrstitev kužnih bolezni živali, pogoje za pridobitev in ohranjanje zdravstvenih statusov, način obveščanja, poročanja in prijavljanja kužnih bolezni živali, laboratorijske teste in metode, odvzem vzorcev in pošiljanje materiala v diagnostično preiskavo. 

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali;
2. čreda pomeni skupino živali na gospodarstvu kot epidemiološko enoto; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti enak zdravstveni status;
3. primer bolezni je vsaka uradna potrditev katerekoli bolezni, navedene v prilogi I tega pravilnika, pri katerikoli živi ali mrtvi živali ali njenem delu;
4. izbruh (pojav) bolezni pomeni enega ali več uradno potrjenih primerov bolezni na gospodarstvu ali prostoru, ki se nahaja na območju države;
5. primarni izbruh bolezni je izbruh bolezni, ki ni epizootiološko vezan na predhodne izbruhe na istem območju ali prvi izbruh bolezni na drugem območju;
6. del države pomeni območje vsaj enega območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije;
7. DSNB je Državno središče za nadzor bolezni, ki spremlja in vodi ukrepe v primeru izbruha bolezni iz seznama A priloge I tega pravilnika. 

II. RAZVRSTITEV KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI

3. člen

Seznami bolezni

Kužne bolezni živali, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni preventivni ter drugi predpisani ukrepi, se glede na vrsto infekcije in ukrepe za njihovo preprečevanje in zatiranje razvrstijo v seznam A, B, C in zoonoze, kot je določeno v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika. 

4. člen

Obvezno prijavljive kužne bolezni

Obvezno prijavljive kužne bolezni živali so bolezni, navedene v seznamu A priloge I, in bolezni iz 1., 2., 7., 14., 16., 19., 20., 26., 36., 39., 41., 42., 46., 49., 52., 57., 80. in 82. točke seznama B priloge I tega pravilnika.
Pri sumu na katerokoli bolezen iz prejšnjega odstavka je potrebno takoj poskrbeti, da se kužna bolezen ugotovi oziroma da se sum na kužno bolezen ovrže. 

5. člen

Načrti ukrepov

Kužne bolezni živali, za katere je potrebno predpisati načrte ukrepov v primeru njihovega izbruha, so bolezni iz 1. do 14. točke seznama A priloge I in bolezen iz 26. točke seznama B priloge I tega pravilnika.
Za ostale bolezni pa se načrti iz prejšnjega odstavka lahko predpišejo glede na epizootiološko situacijo.
Načrt ukrepov ureja najmanj vsebine, navedene v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika. 

6. člen

Zdravstveni status

Promet z govedom oziroma ovcami in kozami ter s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali je možen le, če:
govedo izvira iz črede, ki ima status črede, uradno proste bruceloze, enzootske goveje levkoze in tuberkuloze;
če ovca ali koza izvira iz gospodarstva, ki ima status gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis).
Status črede oziroma gospodarstva ugotavlja uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) z odločbo v upravnem postopku po uradni dolžnosti.
Na podlagi ugotovljenih statusov čred oziroma gospodarstev lahko minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) proglasi državo ali del države za uradno prostega bolezni iz prvega odstavka tega člena.
Podrobnejši pogoji za pridobitev in ohranitev zdravstvenega statusa čred za govedo in za status države ali dela države glede bolezni iz prve alinee prvega odstavka tega člena so navedeni v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika, ter za zdravstveni status gospodarstva za ovce in koze in za status države ali dela države glede bolezni iz druge alinee prvega odstavka tega člena v prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pogoje, potrebne za ohranjanje zdravstvenega statusa čred, mora zagotavljati imetnik živali. 

7. člen

Minister lahko na podlagi obveznega nacionalnega programa ali prostovoljnega programa za nadzor kužnih bolezni živali, ki ga potrdi VURS, ter rezultatov teh programov proglasi državo ali del države za prostega tudi naslednjih bolezni:
za govedo in prašiče: Aujezskijeva bolezen, infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis IBR/IPV, bruceloza prašičev (infekcija z Brucello suis), virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih TGE;
za ovce in koze: praskavec, kužna agalakcija, paratuberkuloza, kazeozni limfadenitis, pulmonalna adenomatoza, maedi-visna, virusni artritis/encefalitis koz.
Za bolezni pri ostalih vrstah živali se programi iz prejšnjega odstavka lahko pripravijo glede na epizootiološko situacijo v državi ali delu države. 

III. OBVEŠČANJE, POROČANJE IN PRIJAVLJANJE KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI

8. člen

Obveščanje in poročanje o kužnih boleznih živali v državi

Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znamenja, po katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno boleznijo, mora imetnik živali o tem takoj obvestiti veterinarsko organizacijo. 

9. člen

Če gre za sum bolezni iz seznama A priloge I tega pravilnika, mora veterinarska organizacija, ki sum postavi, o tem takoj telefonsko in po telefaksu na obrazcu, ki mora vsebovati predpisane podatke, obvestiti glavni urad VURS, ki nemudoma skliče člane DSNB. V ta namen glavni urad VURS zagotovi dežurno telefonsko številko.
O rezultatu diagnostične preiskave mora pooblaščeni laboratorij takoj telefonsko (na dežurno telefonsko številko) in po telefaksu obvestiti glavni urad VURS.
Podatki, ki jih mora vsebovati obrazec iz prvega odstavka tega člena, so določeni v prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika. 

10. člen

Če gre za sum bolezni iz 1., 2., 7., 14., 16., 19., 20., 26., 36., 39., 41., 42., 46., 49., 52., 57., 80. in 82. točke seznama B priloge I tega pravilnika, mora veterinarska organizacija o sumu na bolezen takoj obvestiti območni urad VURS.
O rezultatu diagnostične preiskave mora pooblaščeni laboratorij takoj telefonsko in po telefaksu na predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika ob uporabi računalniškega programa za kužne bolezni (v nadaljnjem besedilu: preko računalnika) obvestiti območni urad VURS.
Če gre za prvi pojav ene od bolezni iz prvega odstavka tega člena v državi, mora pooblaščeni laboratorij o rezultatu diagnostične preiskave takoj telefonsko in po telefaksu obvestiti glavni urad VURS. 

11. člen

Če gre za bolezen iz seznama B priloge I tega pravilnika, ki ni navedena v prejšnjem členu, ali za bolezen iz seznama C priloge I tega pravilnika, mora veterinarska organizacija obvestiti območni urad VURS le, če se z diagnostičnim izvidom bolezen ugotovi. Poročilo o pojavih teh bolezni se izvede enkrat mesečno do 10. v mesecu za pretekli mesec, na predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika. 

12. člen

Če gre za sum bolezni iz seznama zoonoz priloge I tega pravilnika, poteka obveščanje v skladu z 9., 10. ali  11. členom tega pravilnika, odvisno od tega, v kateri seznam (A, B ali C) je bolezen razvrščena.
Ob sumu ali ugotovitvi zoonoze mora uradni veterinar obvestiti tudi pristojno zdravstveno službo. 

13. člen

Rezultati diagnostičnih preiskav

Rezultate diagnostičnih preiskav mora pooblaščen laboratorij pošiljati območnemu uradu VURS in pošiljatelju na predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika.
Enkrat mesečno, najpozneje pa do 20. v mesecu, mora pooblaščeni laboratorij poročati o rezultatih diagnostičnih preiskav uradu za kužne bolezni živali VURS na predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika.
Rezultate diagnostičnih preiskav pri steklini mora pooblaščeni laboratorij poslati uradu za kužne bolezni živali VURS najpozneje do 3. v mesecu za pretekli mesec na predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika.
Enkrat mesečno, najpozneje pa do 20. v mesecu, morajo območni uradi VURS poročati uradu za kužne bolezni VURS o pojavu kužnih bolezni na predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika. 

14. člen

Obvezno mednarodno prijavljive bolezni

Obvezno mednarodno prijavljive bolezni so vse bolezni seznama A priloge I tega pravilnika in bolezni iz 26., 57. in 82. točke seznama B priloge I tega pravilnika.
Obvezno je prijavljanje:
primarnih izbruhov katerekoli bolezni, navedene v prejšnjem odstavku;
odprave ukrepov, ki so bili uvedeni v zvezi z izbruhom bolezni, navedene v prejšnjem odstavku.
VURS mora bolezen prijaviti nemudoma ali najkasneje v roku 24 ur Mednarodnemu uradu za kužne bolezni v Parizu (OIE), Evropski komisiji in pristojnim veterinarskim organom vseh sosednjih držav.
Prijava mora vsebovati informacije, določene v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika, in mora biti poslana po telefaksu ali elektronski pošti oziroma mora potekati po računalniškem programu ADNS.
Ne glede na drugi odstavek tega člena mora VURS vsak prvi delovni dan v tednu prijavljati OIE, Evropski komisiji in pristojnim veterinarskim organom vseh sosednjih držav pojave sekundarnih izbruhov katerekoli bolezni iz prvega odstavka tega člena, ki se je pojavila v državi.
Prijava bolezni iz prejšnjega odstavka mora vsebovati informacije iz priloge III tega pravilnika. 

IV. DOLOČITEV LABORATORIJSKIH TESTOV IN METOD, ODVZEM VZORCEV TER POŠILJANJE MATERIALA  V DIAGNOSTIČNO PREISKAVO

15. člen

Laboratorijski testi in metode za preiskave posameznih kužnih bolezni iz tega pravilnika ter način odvzema vzorcev in pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, so določeni v prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
Preiskave na kužne bolezni živali, za katere ni na razpolago ustreznih prostorov ali metod in opreme, se opravljajo v referenčnih laboratorijih OIE ali v drugih referenčnih laboratorijih, s katerimi ima Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) sklenjeno pogodbo.
Koordinacijo jemanja vzorcev iz prejšnjega odstavka in njihovega pošiljanja v referenčne laboratorije vodi NVI. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Do izdaje ustreznega predpisa, ki bo urejal obrazce oziroma računalniški program za kužne bolezni iz 10., 11., 12. in 13. člena tega pravilnika, se še naprej uporabljajo obrazci in računalniški program, ki so se uporabljali do uveljavitve tega pravilnika. 

17. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni, določitvi načina in postopka obveščanja ter določitvi laboratorijskih testov in metod (Uradni list RS, št. 34/96 in 54/96). 

18. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 6. člena tega pravilnika pa se uporabljajo od 30. junija 2003 dalje.Št. 323-01-3/2002
Ljubljana, dne 18. junija 2002.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo  in prehrano
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI