Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o higienskih zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po morju - sprememba - UL 64/2004


Na podlagi četrtega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 ZdZPZ), izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o higienskih zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po morju
 

1. člen

V Pravilniku o higienskih zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po morju (Uradni list RS, št. 86/03) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
''Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 96/3/ES z dne 26. januarja 1996 o odstopanju od nekaterih določb Direktive Sveta 93/43/EGS o higieni živil pri morskem prevozu neembaliranega tekočega olja in maščob (UL L št. 21 z dne 27. 1. 1996, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Komisije 96/3/ES) in Direktivo Sveta 93/43/EGS z dne 14. junija 1993 o higieni živil (UL L št. 175 z dne 19. 7. 1993, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 93/43/EGS) določa higienske zahteve za ladijski prevoz neembaliranega tekočega olja in maščob ter razsutega neprečiščenega sladkorja po morju (v nadaljnjem besedilu: prevoz).''.


2. člen

Besedilo Priloge se nadomesti z novim besedilom, ki je kot Priloga tega pravilnika njegov sestavni del in objavljena skupaj z njim.
 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-37/2004
Ljubljana, dne 26. maja 2004.

 

dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI