Zbornica računovodskih servisov

Prikaz panoge za leto 2009


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2009)

poslovni subjekti

število

prihodki
v EUR

št. zaposlenih

mikro družbe

1.805

199.969.806

3.714

male družbe

9

44.121.663

388

majhni samostojni podjetniki

2.328 

72.163.823

825 

Vir: AJPES
 

Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2009)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

v EUR

indeks
09/08

v EUR

indeks
09/08

Prihodki

244.091.469

102,2

72.163.823 

160,0 

Čisti prihodki od prodaje

234.813.518

103,1

71.239.874 

 105,5

Finančni prihodki

5.646.383

77,9

28.273 

 77,3

Drugi prihodki

1.527.949

108,6

481.413 

160,8

Odhodki

222.102.772

103,2

 56.801.265  108,4

Poslovni odhodki

215.477.291

103,9

 56.112.665

108,6

Finančni odhodki

5.645.020

80,8

 576.918

96,0

Drugi odhodki

980.461

126,6

 111.682

71,3

Celotni dobiček /

24.356.141

93,3

15.708.887 

99,5 

Celotna izguba

2.179.343

95,1

335.685 

 317,9

Davek iz dobička

4.726.525

92,5

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2009)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
09/08

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
09/08

Finančna neodvisnost

0,411

103,1

---

---

Celotna gospodarnost

1,099

99,0

1,270

 97,8

Dobičkovnost prodaje

0,103

91,3

 0,221

94,3

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

31.291

99,2

44.745

 100,7

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Avtor: Zbornica računovodskih servisov