Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, spremembah operativnih programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo – UL 133/2006


Na podlagi drugega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 24. člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 10/05 in 113/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o vsebini operativnih programov dela, spremembah operativnih programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL L št. 297 z dne 21. 11. 1996, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2200/96/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1433/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči (UL L št. 203 z dne 12. 8. 2003, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1433/03/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 1432/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede pogojev za priznanje organizacij proizvajalcev in začasno priznanje skupin proizvajalcev (UL L št. 203 z dne 12. 8. 2003, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1432/03/ES) določa natančnejša vsebina in oblika tri- do petletnih operativnih programov dela (v nadaljnjem besedilu: operativnih programov), sprememb oziroma dopolnitev operativnih programov in poročil pravne osebe, ki je zaprosila za priznanje organizacije proizvajalcev oziroma ki jo je minister, pristojen za kmetijstvo, kot organizacijo proizvajalcev že priznal.

(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za mednacionalne organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije ter skupine proizvajalcev iz predpisov, ki urejajo ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo, če so priznane kot organizacije proizvajalcev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, predpisih Evropske unije oziroma predpisu o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo.

(3) Organizacija proizvajalcev mora v operativnem programu, spremembah operativnega programa in poročilih navesti poleg podatkov, zahtevanih s tem pravilnikom, tudi vse druge morebitne okoliščine, ki vplivajo na poslovanje organizacije proizvajalcev.

(4) Organizacije proizvajalcev morajo na poziv ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v zahtevanem roku posredovati na ministrstvo tudi druge podatke, izjave, priloge ali dokumente, ki so potrebni za ugotovitev dejanskega stanja glede izpolnjevanja predpisanih pogojev, spremljanje izvajanja operativnih programov in za pripravo poročil Evropski komisiji.

2. OPERATIVNI PROGRAM IN SPREMEMBE OPERATIVNEGA PROGRAMA

2. člen

(operativni program)

(1) Operativni program se pripravi na obrazcih iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Operativni program mora biti pripravljen tako, da je iz njega razviden določen časovni razpored izvrševanja aktivnosti.

3. člen

(spremembe operativnega programa in poročila organizacij proizvajalcev)

Za izdelavo sprememb oziroma dopolnitev operativnega programa (v nadaljnjem besedilu: spremembe operativnega programa) se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki določajo vsebino operativnega programa.

3. VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA

4. člen

(vsebina operativnega programa)

(1) Operativni program mora prikazovati realno stanje preteklega poslovanja in načrt poslovanja organizacije proizvajalcev v naslednjih treh do petih letih ter mora biti izdelan na obrazcih iz priloge 1 tega pravilnika.

(2) Operativni program mora biti pripravljen tako, da so za vse aktivnosti določeni časovni okviri, izvajati pa se mora v letnih obdobjih, ki trajajo od 1. januarja do 31. decembra.

(3) Operativni program mora:

– vključevati aktivnosti za razvoj uporabe okolju prijaznih tehnik pridelave s strani članov organizacije proizvajalcev glede načina pridelovanja in glede ravnanja z odpadki;

– zagotavljati finančne določbe za tehnične in človeške vire, potrebne za preverjanje skladnosti s standardi za sveže sadje in zelenjavo, s pravili glede varstva rastlin in z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov;

– imeti več ciljev iz točke b. prvega odstavka 11. člena Uredbe 2200/96/ES in druge cilje, predvsem: izboljšanje kakovosti proizvodov, zvišanje tržne vrednosti proizvodov, promocijo proizvodov, ki je namenjena ciljnim potrošnikom, promocijo integriranih in drugih načinov proizvodnje, ki upoštevajo varstvo okolja, ustvarjanje ekoloških proizvodnih linij in zmanjševanje umikov s trga.

5. člen

(osnovni podatki o organizaciji proizvajalcev)

Na obrazcih OPD 1.1 do 1.3 in OPD 2.1 in 2.2 iz priloge 1 tega pravilnika se vpiše osnovne identifikacijske podatke o organizaciji proizvajalcev v skladu z navodili iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen

(vrste proizvodov)

Na obrazcu OPD 3.1 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika vpišejo vrste pridelkov organizacije proizvajalcev oziroma njenih članov, ki sodijo v kategorijo oziroma kategorije, za katere je organizacija proizvajalcev priznana.

7. člen

(člani organizacije proizvajalcev)

(1) Na obrazcu OPD 4.1 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika pripravi seznam članov organizacije proizvajalcev.

(2) V seznam se kot član, ki prideluje pridelke, ki sodijo v eno izmed kategorij, za katero je organizacija proizvajalcev priznana, vpiše fizična ali pravna oseba, ki organizaciji proizvajalcev dobavlja svojo proizvodnjo za trženje v skladu z Uredbo 2200/96/ES.

(3) Vsi člani, ki pridelujejo pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev, pri intenzivnih sadovnjakih pa tudi v register intenzivnih sadovnjakov.

8. člen

(podatki o začetnem stanju v zvezi z opremo, kadri, proizvodnjo in trženjem)

(1) Na obrazcih OPD 5.1 in 5.2 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika vpišejo podatki o začetnem stanju v zvezi z objekti, opremo in stroji, ki jih ima v lasti ali najemu organizacija proizvajalcev za opravljanje svoje dejavnosti oziroma ki se uporabljajo za dejavnosti, ki jih za organizacijo proizvajalcev izvajajo druge osebe.

(2) Če organizacija proizvajalcev izvajanje določenih dejavnosti poveri drugim osebam, mora operativnemu programu priložiti dodatno dokumentacijo v zvezi z objekti, opremo in stroji, v skladu z določbami iz predpisa, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo.

(3) Pri tem mora organizacija proizvajalcev o izvedenem javnem razpisu ali zbiranju ponudb za izbiro izvajalca prenesenih oziroma poverjenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka priložiti k operativnem programu poročilo o izvedbi razpisa oziroma o izbiri najugodnejšega izvajalca, v kateri navede udeležence na razpisu oziroma sodelujoče ponudnike, ali izjavo, da ni treh ponudnikov.

(4) Na obrazcih OPD 6.1 in 6.2 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika navedejo podatki o začetnem stanju glede aktivnostih po organizacijskih enotah, števila zaposlenih v le-teh ter posameznih delovnih mest v organizacijskih enotah.

(5) Na obrazcih OPD 7.1 do 7.4 iz priloge 1 tega pravilnika se v sladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika navedejo podatki o začetnem stanju glede proizvodnje in trženja pridelkov, ki sodijo v kategorijo oziroma kategorije priznanja organizacije proizvajalcev.

(6) Na obrazcu OPD 8.1 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika navedejo podatki o proizvodnih in prodajnih možnostih v letu predložitve operativnega programa ter v letu pred predložitvijo operativnega programa ter aktivnostih za njihovo uskladitev v času izvajanja operativnega programa.

9. člen

(cilji operativnega programa)

Na obrazcih OPD 9.1 in 9.2 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika opredelijo cilji operativnega programa ter način, na katerega bodo uresničeni cilji operativnega programa ter preko njega tudi splošni cilji, zaradi katerih je bila ustanovljena organizacija proizvajalcev.

10. člen

(aktivnosti za doseganje ciljev)

(1) Na obrazcih OPD 9.3 do 9.6 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika opredelijo aktivnosti za doseganje ciljev, ki se v okviru operativnega programa izvajajo pri organizaciji proizvajalcev, aktivnosti, ki se izvajajo pri posameznem članu organizacije proizvajalcev, ter stroški v zvezi z izvajanjem teh aktivnosti.

(2) Za vsako aktivnost morajo biti predloženi predračuni. V primeru, da iz predračuna ni razvidna podrobna vsebina aktivnosti in stroškov, je potrebno predložiti tudi izjavo s podrobnim opisom aktivnosti in stroškov.

(3) Operativni program mora zajemati takšne vsebine, ki so v skladu z cilji, zaradi katerih je ustanovljena organizacija proizvajalcev, in ki omogočajo izpolnjevanje zahtev iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika. Aktivnosti iz druge alinee tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se morajo izvajati v skladu z določbami iz prvega odstavka 16. člena Uredbe 2200/96/ES glede nacionalnega okoljskega okvirja, ki ga pripravi ministrstvo in zagotovi, da je dostopen vsem organizacijam proizvajalcev z objavo na spletnih straneh ministrstva.

(4) V operativni program so lahko vključene zlasti naslednje vsebine:

1. posebni stroški organske in integrirane pridelave ter stroški materiala za organsko zaščito rastlin;

2. okoljski ukrepi vključno s stroški okoljskega upravljanja embalaže;

3. ukrepi za izboljšanje kakovosti;

4. režijski stroški, ki se nanašajo na stroške vodenja in upravljanja z računi operativnega sklada, opredeljenega v predpisih, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad), v višini 1% odobrenega operativnega sklada, vendar ne več kot 2 milijona tolarjev oziroma 8.345,85 eurov;

5. stroški dela zaposlenih v okviru organizacije proizvajalcev ali članov proizvajalcev, ki so fizične osebe (vključno z odhodki za plače zaposlenih), ki so posledica aktivnosti za izboljšanje ali ohranjanje visoke ravni kakovosti ali varstva okolja ali aktivnosti za izboljšanje ravni trženja, ki skupaj ne presegajo 20% sredstev odobrenega operativnega sklada v posameznem letu;

6. dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ali naložbe v opremo in stroje, ki so predvsem namenjeni proizvodnji in pripravi proizvodov za trg, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, če je izpolnjen pogoj, da prispevajo k ciljem operativnega programa in da organizacija proizvajalcev zagotavlja, da bo član, ki zapusti organizacijo proizvajalcev, vrnil naložbo ali njeno preostalo vrednost, v primeru naložbe na njegovem kmetijskem gospodarstvu;

7. nadomestila naložb, pod pogojem, da se preostala vrednost naložbe vrne v operativni sklad ali odšteje od vrednosti nove naložbe (pri takšnih stroških je potrebno zraven naziva aktivnosti posebej napisati »nadomestilo naložbe« z opredelitvijo, kako se obračuna preostala vrednost naložbe);

8. nakup novih prevoznih sredstev, opremljenih z napravami za hlajenje ali za prevoz pod nadzorovanimi klimatskimi pogoji;

9. stroški programov usposabljanja članov proizvajalcev, povezani z izvajanjem dejavnosti v okviru operativnega programa;

10. stroški, ki se neposredno nanašajo na izpolnjevanje zahtev iz prve in druge alinee tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika;

11. splošna promocija in pospeševanje oznak kakovosti, pri čemer je uporaba zemljepisnih imen dovoljena le, če pomenijo zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, v skladu z Uredbo Sveta 2081/92/EGS. K operativnemu programu je potrebno priložiti vzorce promocijskega gradiva in materialov, ki bodo uporabljeni, ali izjavo organizacije proizvajalcev, da vzorcev promocijskega gradiva in materialov ni možno predložiti, ter izjavo, da organizacija proizvajalcev zagotavlja, da bo vsebina vseh sporočil v skladu s predpisi, ki urejajo promocijo in oglaševanje kmetijskih proizvodov oziroma organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo.

12. promocija blagovnih znamk organizacij proizvajalcev, pri čemer je k operativnemu programu potrebno priložiti vzorce promocijskega gradiva in materialov, ki bodo uporabljeni, ali izjavo organizacije proizvajalcev, da vzorcev promocijskega gradiva in materialov ni možno predložiti, ter izjavo, da organizacija proizvajalcev zagotavlja, da bo vsebina vseh sporočil v skladu s predpisi, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo.

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka v operativni program ne morejo biti vključene naslednje vsebine:

1. stroški oziroma aktivnosti in naložbe, za katere so že bila delno ali v celoti izplačana javna sredstva;

2. vsebine, ki niso dovoljene v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo;

3. nakup oziroma najem rabljene opreme;

4. naložbe v obnovo-prestrukturiranje sadovnjakov in izgradnjo (novogradnjo ali obnovo) objektov;

5. nakup ali najem zemljišč ali drugih nepremičnin;

6. stroški organske ali integrirane pridelave, ki predstavljajo naslednje splošne proizvodne stroške: stroški energije, vzdrževanja, prevzema ali prevoza, pakiranja, skladiščenja, označevanja, gnojil;

7. okoljski ukrepi v smislu plačevanja neposrednih plačil oziroma nadomestil (npr. na površino) zaradi dodatno vloženega dela članov proizvajalcev, ki je potrebno zaradi zahtevnejšega kmetovanja z namenom varovanja okolja, tudi če za to ni možno financiranje iz drugih javnih virov, kar pa ne pomeni, da niso dovoljeni stroški dela, kot so opredeljeni v 5. točki prejšnjega odstavka;

8. stroški, za katere se sredstva iz operativnega sklada izplačajo posredno ali neposredno lastnikom oziroma članom organizacije proizvajalcev ali podjetjem v njihovi lasti ter podjetjem oziroma posameznikom, ki so sodelovali pri pripravi operativnega programa ali ustanovitvi organizacije proizvajalcev, razen stroškov v zvezi s 5. točko prejšnjega odstavka;

9. stroški, ki se nanašajo na micelije, certificirane rastline in semena kategorij »osnovno seme« in »certificirano seme«;

10. stroški dnevnic, prevoza in nastanitve udeležencev programov usposabljanj;

11. stroški programov usposabljanj, ki so obvezna na podlagi predpisov (npr. v zvezi z zdravstvenim varstvom, varnostjo pri delu, prvo pomočjo, uporabo strojev ipd.);

12. stroški zaposlenih ali članov proizvajalcev, kot so dodatki, bonitete, plačila za čas odsotnosti z dela in podobno;

13. stroški prevoza blaga;

14. finančni stroški in stroški zakupa ali najema;

15. naložbe v delnice;

16. stroški promocije blagovnih znamk razen stroškov promocije blagovnih znamk organizacij proizvajalcev, ki so dovoljene s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo;

17. stroški promocije posameznih proizvajalcev;

18. stroški postavitve in ureditve razstavnih, oglaševalskih ali prodajnih prostorov;

19. stroški udeležbe na sejmih, razstavah in predstavitvah vključno s potnimi stroški;

20. stroški študij in stroški upravljanja, razen stroškov iz 4. točke prejšnjega odstavka, ter odvetniški in sodni stroški.

(6) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena v operativni program ne morejo biti vključene take vsebine, ki ne služijo neposredno večini članov organizacije proizvajalcev ali ki ne služijo organizaciji proizvajalcev kot celoti, kar pomeni, da lahko služijo neposredno tudi manjšemu številu članov, vendar morajo prispevati k uresničevanju vsaj enega izmed glavnih ciljev, zaradi katerih je organizacija proizvajalcev ustanovljena in morajo biti odobrene s strani vseh članov.

(7) Promocijsko gradivo (vizualni mediji), ki je financirano iz operativnega sklada, mora biti opremljeno s simbolom Evropske unije in napisom "Akcija, financirana s pomočjo Evropske skupnosti".

11. člen

(pomoč za sofinanciranje operativnega programa)

(1) Na obrazcih OPD 9.7 in 9.8 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika pripravi pregled vseh stroškov po letih izvajanja operativnega programa ter predvidi izračun finančne pomoči, ki naj bi bila izplačana organizaciji proizvajalcev za vzdrževanje operativnega sklada.

(2) Organizacija proizvajalcev mora za vse aktivnosti, katerih vrednost je večja od 200.000 tolarjev oziroma 834,58 eurov, razen za stroške dela zaposlenih iz 5. točke četrtega odstavka prejšnjega člena, hraniti dokumentacijo o sistemu izbora najugodnejšega ponudnika (npr. dokumentacijo o zbiranju najmanj treh ponudb oziroma o poteku razpisa za iskanje najugodnejšega ponudnika oziroma izjavo, da treh ponudnikov ni) še najmanj pet let po odvzemu priznanja.

12. člen

(sredstva operativnega sklada)

Na obrazcih OPD 10.1 do 10.4 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika navedejo podatki o računu, na katerem se vodijo sredstva operativnega sklada, o predvidenem pobiranju prispevkov za financiranje operativnega sklada, predvideni višini prispevkov in gibanju sredstev operativnega sklada.

13. člen

(izjave)

Odgovorna oseba organizacije proizvajalcev in njeni člani podpišejo izjave na obrazcih OPD 11.1 in 11.2 iz priloge 1 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika, ki se priložijo k operativnemu programu.

14. člen

(seznam dodatnih dokumentov in dokazil)

Na obrazcu OPD 12.1 iz priloge 1 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika poda seznam dodatnih dokumentov, ki so priloženi k operativnemu programu.

4. DODATEK K OPERATIVNEMU PROGRAMU

15. člen

(dodatek k operativnemu programu in njegove spremembe)

(1) Dodatek k operativnemu programu se pripravi na obrazcih iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Dodatek k operativnemu programu ni sestavni del operativnega programa in zajema dodatne podatke o organizaciji proizvajalcev in njenih članih, ki se ne štejejo za vsebine operativnega programa.

(3) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se dodatek k operativnemu programu predloži ob predložitvi novega operativnega programa, razen obrazcev DOP 3.1 in 3.2 ter izjave DOP 6.1 priloge 2 tega pravilnika, ki jih, če se podatki ne spremenijo, ni potrebno ponovno predložiti, ko si bili enkrat predloženi.

(4) Dodatek k operativnemu programu se lahko spreminja v okviru vloge za spremembo operativnega programa, ob predložitvi ocene višine operativnega sklada za naslednje leto ali v okviru delnih oziroma letnih poročil. Spremembo dodatka k operativnemu programu je potrebno predložiti, če gre za spremembe, ki vplivajo na pogoje za priznanje, spremembe načrta proizvodnje in trženja za naslednja leta, ki so podlaga za oceno višine operativnega sklada, oziroma bistvene spremembe, ki zadevajo bilance stanja in uspeha.

(5) Za spremembe oziroma dopolnitve dodatka k operativnemu programu se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki določajo vsebino dodatka k operativnemu programu.

5. VSEBINA DODATKA K OPERATIVNEMU PROGRAMU

16. člen

(identifikacijski podatki o organizaciji proizvajalcev)

Na obrazcih DOP 1.1 do DOP 1.3 iz priloge 2 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika vpiše osnovne identifikacijske podatke o organizaciji proizvajalcev.

17. člen

(cilji organizacije proizvajalcev)

Na obrazcu DOP 2.1 iz priloge 2 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika opredelijo cilji, zaradi katerih je organizacija proizvajalcev ustanovljena in deluje.

18. člen

(podatki o organizacijah proizvajalcev)

Na obrazcih DOP 3.1 in 3.2 iz priloge 2 tega pravilnika se v skladu za navodili iz priloge 4 tega pravilnika navedejo podatki o organizaciji proizvajalcev, ki se nanašajo na opis lastniške strukture, opis načina zagotavljanja tehnične podpore članom pri uporabi okolju prijaznih tehnologij, opis načina zagotavljanja demokratičnosti pri odločanju, opis organizacijske strukture poslovanja, opis proizvodnih procesov, distribucijskega procesa ter vodenja računovodstva in knjigovodstva.

19. člen

(načrt proizvodnje in trženja)

Na obrazcih DOP 4.1 do 4.5 iz priloge 2 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika prikaže načrt proizvodnje in trženja proizvodov, ki sodijo v kategorijo oziroma kategorije priznanja organizacije proizvajalcev, ter načrt za uskladitev prodajnih in proizvodnih možnosti v času trajanja operativnega programa.

20. člen

(aktivnosti organizacije proizvajalcev izven operativnega programa)

Na obrazcih DOP 5.1 in 5.2 iz priloge 2 tega pravilnika se v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika navedejo podatki o aktivnostih, ki se izvajajo pri organizaciji proizvajalcev izven operativnega programa, predvsem tistih, ki bistveno vplivajo na izkaze poslovanja.

21. člen

(izjave)

Člani organizacije proizvajalcev podpišejo izjave na obrazcu pod točko DOP 6.1 iz priloge 2 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika, ki se priložijo k operativnem programu.

22. člen

(seznam dodatnih dokumentov in dokazil)

Na obrazcu DOP 7.1 iz priloge 2 tega pravilnika se v sladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika poda seznam dodatnih dokumentov, ki so priloženi k dodatku k operativnemu programu.

23. člen

(pričakovan poslovni rezultat)

(1) V okviru dodatka k operativnem programu organizacija proizvajalcev predloži za vsako leto trajanja operativnega programa predvidene bilance uspeha ter predračun bilance stanja, in sicer posebej brez upoštevanja načrtovanih aktivnosti ter z upoštevanjem načrtovanih aktivnosti v okviru operativnega programa. Bilance morajo temeljiti na načrtovanih podatkih v zvezi s proizvodnjo in trženjem proizvodov, predvidenih stroških poslovanja, prilivih in odlivih (vključno s sredstvi iz operativnega sklada).

(2) Bilance morajo biti pripravljene v skladu z računovodskimi standardi oziroma predpisi, ki urejajo področje računovodstva in knjigovodstva za obliko pravne organiziranosti, kot jo ima organizacija proizvajalcev, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati okvirne vsebine, ki so podane na obrazcu DOP 7.2 iz priloge 2 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika.

6. POROČILA

24. člen

(delna poročila)

(1) Organizacija proizvajalcev mora posredovati na ministrstvo vmesno poročilo za obdobje od 1. januarja do 15. junija tekočega leta, ki ga pripravi na obrazcih, ki so kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika.

(2) Rok za oddajo vmesnega poročila iz prejšnjega odstavka je 30. junij v letu, na katerega del se nanaša vmesno poročilo.

(3) Vmesno poročilo za obdobje iz prvega odstavka tega člena vsebuje podatke o:

– vrednosti glavne tržne pridelave v obdobju, na katero se nanaša poročilo (izdelano na obrazcu POR 6.2 iz priloge 3 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika);

– višini zbranih prispevkov v operativni sklad (izdelano na obrazcu POR 5.1 iz priloge 3 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika);

– gibanju sredstev operativnega sklada (izdelano na obrazcu POR 5.2 priloge 3 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika);

– izvedenih aktivnostih (izdelano na obrazcu POR 4.1 iz priloge 3 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika).

25. člen

(letna poročila)

(1) Organizacija proizvajalcev mora do 31. januarja leta, ki sledi letu, na katero se poročilo nanaša, posredovati na ministrstvo letno poročilo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, ki ga pripravi na obrazcih, iz priloge 3 tega pravilnika v skladu z navodili iz priloge 4 tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka lahko organizacija proizvajalcev posreduje podatke na obrazcih POR 4.1 in 4.2 najpozneje do 1. oktobra leta, ki sledi letu, na katero se nanaša poročilo, če uresničevanja ciljev oziroma kazalcev v navedenih obrazcih ni možno opredeliti na merljiv način roku iz prejšnjega odstavka.

(3) Izjemoma lahko organizacija proizvajalcev iz posebej utemeljenih razlogov, ko uresničitve posameznih ciljev ni možno opredeliti na merljiv način v letnem poročilu, posreduje podatke v zvezi s temi cilji, zahtevane na obrazcih POR 4.1 in 4.2, v okviru končnega poročila, pri čemer je potrebno k letnemu poročilu priložiti izjavo, da opis uresničitve teh ciljev na merljiv način ni možen v letnem poročilu in da bo podan v končnem poročilu, ter podrobno obrazložitev razlogov, zaradi katerih ni možen opis uresničevanja teh ciljev na merljiv način v letnem poročilu.

(4) Poleg podatkov, ki so zahtevani na obrazcih iz priloge 3 tega pravilnika, mora letno poročilo vsebovati še bilance za preteklo leto, ob smiselnem upoštevanju okvirnih vsebin, ki so podane na obrazcu DOP 7.2 iz priloge 2 tega pravilnika (v roku 15 dni po pridobitvi uradnih potrjenih bilanc je tudi te potrebno posredovati na ministrstvo).

26. člen

(končno poročilo)

(1) Končno poročilo o izvajanju operativnega programa (v nadaljnjem besedilu: končno poročilo) je skupek letnih poročil za celotno trajanje operativnega programa in nadomesti letno poročilo za končno leto izvajanja operativnega programa. V končnem poročilu morata biti, med drugim, za vsakega od navedenih namenov in ciljev operativnega programa opravljena pregled in analiza izvedenih aktivnosti in ocena operativnega programa. Oceno operativnega programa lahko pripravi organizacija proizvajalcev sama ali pa jo za njo pripravi druga usposobljena pravna oziroma fizična oseba. Ocena operativnega programa mora vsebovati najmanj:

– predstavitev izhodiščnega stanja oziroma tistih podatkov iz operativnega programa, ki predstavljajo osnovo za primerjavo z rezultati izvedenih aktivnosti;

– načrtovane spremembe operativnega programa v prihodnosti, vključno z razlago sprememb dejavnosti in/ali postopkov, ki se upoštevajo ali ki bodo upoštevani pri pripravi poznejših operativnih programov ali pri spreminjanju obstoječih operativnih programov;

– primerjavo rezultatov in učinkov izvedenih aktivnosti z izhodiščnim stanjem in analizo odstopanj, predvsem z vidika doseženih ciljev in namenov, ki mora biti opredeljena na marljiv način (s posebnim poudarkom na prikazu, v kakšnem obsegu so bili izpolnjeni zastavljeni cilji in nameni operativnega programa ter organizacije proizvajalcev), realizacije načrtov proizvodnje in trženja, rezultatov poslovanja, doseženih normativov itd.

(2) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena je skrajnji rok za oddajo tistega dela končnega poročila, ki zajema obrazce POR 4.1 in 4.2 in oceno operativnega programa iz prejšnjega odstavka, 30. junij leta, ki sledi letu, v katerem se operativni program konča.

27. člen

(poročilo o interventnih umikih)

Vsakemu poročilu je treba priložiti tudi poročilo o morebitnih interventnih umikih, ki mora biti pripravljeno v skladu s predpisom, ki ureja interventne umike.

7. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

28. člen

(že priznane organizacije proizvajalcev)

Organizacije proizvajalcev, ki so jim bili operativni programi odobreni pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo v roku 60 dni po pozivu ministrstva pripraviti in posredovati ministrstvu prej odobrene operativne programe na obrazcih iz tega pravilnika.

29. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo (Uradni list RS, št. 121/04).

30. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-340/2005

Ljubljana, dne 28. novembra 2006

EVA 2006-2311-0016

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Priloga 1: Operativni program

Priloga 2: Dodatek k operativnemu programu

Priloga 3: Vmesno/letno/končno poročilo

Priloga 4: Navodila za izpolnjevanje obrazcev za operativni program dela, dodatek k operativnemu programu dela in poročila organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo


Avtor: ZŽI