Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2020

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 16. 6. 2021:


 

Gospodarske družbe

Mali samostojni podjetniki

Ostale organizacijske oblike

SKUPAJ

Sprememba v %

Poslovni subjekti

2.089

2.462

11

4.562

1,4

V obdobju zadnjega leta je bilo 253 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 242 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

Vir: AJPES, Register GZS


V nadaljevanju so v prikaz so vključeni samo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki so za leto 2020 oddali davčni obračun in letno poročilo.


2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu in zaposlenih za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Št. zaposlenih po delovnih urah

4.291,9

-1,4

414,4

-8,9

4.706,3

-2,1

Poslovni subjekti

2.043

-1,3

938

-7,9

2.981

-3,4

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

264.753.399

-3,5

38.912.819

-12,3

Poslovni odhodki

247.982.688

-2,0

33.796,147

-10,1

Stroški blaga, materiala in storitev

108.213.164

-6,7

14.759.415

-13,1

Dodana vrednost (DV)

163.240.641

2,5

17.695.195

-2,3

Stroški dela zaposlenih

124.414.952

3,5

9.295.969

-3,4

od tega: Plače zaposlenih

90.030.491

3,0

6.377.089

-4,1

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

38.825.690

-2,3

8.739.482

---

Odpisi vrednosti

12.431.450

-6,8

1.174.412

-10,9

od tega: Amortizacija

10.084.220

-1,9

1.081.361

-8,1

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

26.394.240

-0,03

7.565.070

---

Dobiček pred davki (EBT)

27.605.000

0,2

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

22.416.001

0,5

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

---

---

7.432.352

3,1

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za gospodarske družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

0,7

0

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

15,2

14,8

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,7

0

Hitri koeficient

1

11,1

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,6

0

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

14,2

-2,1

Neto marža

8,2

1,2

Donosnost kapitala - ROE (%)

12,2

-3,9

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

61.686,0

-2,1

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

28.988,2

4,9

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

38.034,4

3,9

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2020 – brez revizijskih in večjih družb

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 16. 6. 2020:

 

 

Gospodarske družbe

Mali samostojni podjetniki

Ostale organizacijske oblike

SKUPAJ

Sprememba v %

Poslovni subjekti

2.039

2.462

11

4.512

2,4

V obdobju zadnjega leta je bilo 253 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 242 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

Vir: AJPES, Register GZS

 

V nadaljevanju so v prikaz vključeni samo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki so za leto 2020 oddali davčni obračun in letno poročilo. V prikaz prav tako niso vključene revizijske družbe, vpisane v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večje družbe.

 

2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu in zaposlenih za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb). 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

3.788

-2,1

414,8

-8,9

4.202,8

-2,8

Poslovni subjekti

1.996

-1,2

938

-7,9

2.934

-3,5

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb).   

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

222.448.588

-5,1

38.912.819

-12,3

Poslovni odhodki

209.309.456

-3,3

33.796.147

-10,1

Stroški blaga, materiala in storitev

90.257.663

-8,7

14.759.415

-13,1

Dodana vrednost (DV)

138.131.380

0,8

17.695.195

-2,3

Stroški dela zaposlenih

104.998.977

2,9

9.295.969

-3,4

od tega: Plače zaposlenih

74.780.343

1,9

6.377.089

-4,1

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

33.132.403

-7,0

8.739.482

---

Odpisi vrednosti

11.456.556

-8,0

1.174.412

-10,9

od tega: Amortizacija

9.357.961

-2,1

1.081.361

-8,1

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

21.675.847

-6,5

7.565.070

---

Dobiček pred davki (EBT)

22.900.028

-3,8

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

18.694.544

-3,0

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

---

---

7.432.352

3,1

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za gospodarske družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb). 

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

0,8

33,3

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

13,3

5,6

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,8

                              0,0

Hitri koeficient

1,1

10,0

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,4

-4,9

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

14,3

-5,9

Neto marža

8,1

-1,2

Donosnost kapitala - ROE (%)

10,7

-7,8

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

58.724,0

-3,1

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

27.718,8

5,0

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

36.465,4

2,9

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 

Matična številka

Naziv

1.

8203695

AA REVIZIJA, revizija in poslovno svetovanje, d.o.o.

2.

5370612

ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o.

3.

3993965

ACAM d.o.o.

4.

8490643

AD – AUDIT, podjetje za revizijo in svetovanje d.o.o.

5.

3453049

ADAKTA d.o.o., Trbovlje

6.

1685252

AGC CONSULTATIO, d.o.o. Ljubljana

7.

1932802

AUDIT & CO d.o.o.

8.

6708536

AUDIT-I.N.G., d.o.o.

9.

5669545

AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj

10.

5913691

BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje

11.

8103712

BGS - REVIZIJA, revizijska družba d.o.o.

12.

3546845

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o.

13.

8261440

CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o.

14.

1647105

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

15.

8220786

EPISplus, družba za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.

16.

5716888

ERNST & YOUNG d.o.o.

17.

1305557

ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.

18.

2277956

FIRES d.o.o.

19.

2043521

GM revizija, d.o.o.,

20.

1214225

Grant Thornton Audit revizjska družba, d.o.o.

21.

1983075

GSS d.o.o.

22.

5847184

IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana

23.

5670926

KPMG d.o.o.

24.

5648556

KPMG Slovenija, d.o.o.

25.

7247893

LoRev d.o.o.

26.

1228471

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o.

27.

8217556

PIT Leitner, revizijska družba d.o.o.

28.

5809282

PLUS REVIZIJA d.o.o.

29.

5717159

PRICEWATERHOUSECOOPERS, d.o.o.

30.

8207364

Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o.

31.

1882813

PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT d.o.o.

32.

1714872

PROSPERUS d.o.o.

        33.  6409458  PWC SVETOVANJE d.o.o.

        34.  3583040  RAČUNOVODSKA HIŠA SIMONČIČ d.o.o.

35.

5483271

RATING, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje, d.o.o.

36.

8182230

RE-MEMBER revizija d.o.o.

37.

3487008

REMARS d.o.o.

38.

6098681

RESNI d.o.o.

39.

1195026

REVIDERA d.o.o.

40.

5943558

REVIDICOM revizijska družba d.o.o.

41.

5430461

REVISTO d.o.o.

42.

5884411

REVIZIJA d.o.o.

43.

5342163

RIPRO, d.o.o., Velenje

44.

1400070

RODL & PARTNER d.o.o.

45.

6746934

RUTINA d.o.o. družba za revizijo

46.

6078052

S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o.

47.

7101538

STONIK, družba za revizijo, d.o.o.

48.

2060167

UHY d.o.o.

49.

2048744

VALUTA d.o.o.