Zbornica računovodskih servisov

Orodja, ki članom služijo kot pomoč pri opravljanju njihove dejavnosti


 1. Zakonodajne novosti s področja računovodstva
  Obvestilo o zakonodajnih novostih iz virov Uradni list RS, Poročevalec Državnega zbora RS in predpisi ministrstev v pripravi je vsak dan poslano na naslove članov ZRS. Več tukaj.
   
 2. Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig
  Pravilnik določa postopke in roke za primopredajo dokumentacije v primerih, ko naročnik zamenja računovodski servis. Pravilnik vsebuje priloge terminski plan, kontrolnik dokumentacije v primopredajnem postopku, izjava o hrambi arhivske dokumentacije in primopredajni zapisnik. Več tukaj.

 3. Seznam računovodskih pravil, usmeritev in ocen
  ZRS je za svoje člane pripravila orodje za kratek in pregleden spisek usmeritev, ocen in pravil za mala in mikro podjetja (zapisano na enem mestu). Več tukaj.
   
 4. Obrazec za popis del in izračun porabe časa
  Obrazec omogoča spremljanje opravil, definiranih v času, in služi kot pripomoček za pripravo lastnega cenika računovodskega servisa. Več tukaj.

 5. Paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-2
  Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev. Več tukaj.
   
 6. e-vročanje na portalu eDavki
  Pripravljeno je pravno mnenje in vzorec pogodbe o izvajanju eVročanja preko informacijskega sistema Finančne uprave RS - portala eDavki. Več tukaj.
   
 7. Tipska pogodba o opravljanju storitev računovodenja
  Tipska pogodba s protokolom natančneje opredeljuje medsebojne obveznosti izvajalca in naročnika. Dokument predstavlja delovni pripomoček za člane ZRS. Vsebuje primer pogodbenih določil, ki jih lahko član ZRS vključuje v pogodbe s svojimi naročniki. V nekaterih členih je izpostavljeno več možnosti, ki se jih lahko opcijsko izbere. V nobenem primeru vsebina dokumenta ne predstavlja nikakršne obveze za člane. Prevedena je v 4 tuje jezike: angleški, nemški, italijanski in madžarski jezik. Več tukaj.
   
 8. Varstvo osebnih podatkov po GDPR
  Za člane ZRS je bil izveden brezplačen posvet in pripravljena vzorec Pogodbe o o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov in vzorec Pogodbe o podpogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Več tukaj.
   
 9. Sistematizacija delovnih mest
  Spletno orodje za podporo poslovanju članov ZRS je pripravljeno tako, da ga lahko vodje računovodskih servisov uporabljajo predvsem za pravilno razporeditev potrebnih del v servisu in s tem povezano optimizacijo delovnih procesov. Večjim računovodskim servisom bo orodje v pomoč pri oblikovanju sistematizacije delovnih mest (obvezno za podjetja z 10 ali več zaposlenimi). Manjšim računovodskim servisom lahko služi za optimalno razporeditev strokovnih in splošnih nalog v servisu ter s tem povezano optimizacijo delovnih procesov. Več tukaj.
   
 10. Pravna mnenja
  Za potrebe članov ZRS smo naročili različna pravna mnenja. Več tukaj.

 11. Analiza sodne prakse relevantne za izvajalce računovodskih storitev
  Analiza vsebuje opravljen pregleda sodne prakse slovenskih sodišč s področja gospodarskih sporov in kazenskih zadev v katerih je kot stranka postopka nastopal računovodski servis. Več tukaj.
   
 12. Pravilniki in akti v računovodskem servisu
  Spletno orodje za podporo poslovanju članov ZRS nudi pregled zakonsko predpisanih pravilnikov in aktov, ki so podlaga za njihovo delovanje, ter interne akte in pravilnike, ki jih morajo na tej podlagi sprejeti (imeti). Več tukaj.
   
 13. Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov
  Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) so med drugimi tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.
  Rezultat sodelovanja z UPPD sprejete Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev. Več tukaj.
   
 14. Register dejanskih lastnikov
  Register dejanskih lastnikov omogoča zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov, s katerim se zavezancem po ZPPDFT-1 (kamor sodijo tudi računovodski servisi) omogoča dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke. Več tukaj.
   
 15. Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih
  1. projekt: Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih
  2. projekt: Na mavrici zdravja
  Več tukaj.
 16. Izhodiščne plače in nekateri podatki za preračun stroškov dela
  Na voljo so čistopisi 20 kolektivnih pogodb dejavnosti in na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela. Več tukaj.
   
 17. Koledar ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil
  Elektronski koledar lahko uvozite v vaše koledarje v sisteme Google, iOS oz. Mac in Outlook. Več tukaj.
   
 18. Gradivo s posvetov ZRS
  Objavljena so gradiva z brezplačnih posvetov za člane ZRS. Več tukaj.