Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  JR INVEST2024-NOO – Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

  Javni razpis se izvaja v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost.

   

  Namen javnega razpisa:

  spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

   

  Cilji javnega razpisa:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
  • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
  • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

   

  Predmet javnega razpisa:

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

   

  Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

  • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

  pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

   

  Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026, pričeti pa se mora izvajati najkasneje v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije. Investicija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na razpis.

   

  Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

  Investicije malih in srednje velikih gospodarskih družb (v nadaljevanju: MSP) se bodo lahko izvajale na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer bo investicija na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22 in 44/23), to je na območjih »a« in »c«, obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije– regionalna pomoč« (št. sheme: BE03-2632616-2024), medtem ko bo investicija na območjih t.im. »belih lis«, to je na območjih ki po isti uredbi o karti regionalne pomoči niso upravičena (v nadaljevanju: bele lise), obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – pomoč za naložbe za MSP« (št. sheme: BE05-2632616-2024).

  Investicije velikih gospodarskih družb se bodo lahko izvajale le na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, to je na območjih »a« in »c«.

  Na območjih »c« karte regionalne pomoči bodo velike gospodarske družbe lahko izvajale le investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska dejavnost je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadeva diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala (tj. druga štirimestna klasifikacija dejavnosti).

  Za opredelitev velikosti gospodarske družbe se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU. Za povezano družbo se šteje tudi gospodarska družba, ki je povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

   

  Več informacij glede sofinanciranja investicije je na voljo v razpisni dokumentaciji.

   

  Upravičeni stroški:

  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova), strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev …),
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),
  • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces, v kolikor se stroški transporta, montaže ali zagona ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike in pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine.

   

   

  Prijavitelji:

  Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po  odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge. Do subvencije niso upravičeni prijavitelji, ki so prejeli pozitivno odločbo o dodelitvi subvencije po JR INVEST2022-NOO v letu 2022 ali 2023.

   

  Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa:

  Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 EUR.

   

  Roki in način prijave:

  Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z navedbo »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024« in z nazivom in naslovom prijavitelja. Prijavitelji morajo v ta namen uporabiti OBRAZEC 10: Oddaja vloge, ki ga prilepijo na ovojnico.

   

  Vlogo je treba dostaviti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

  Rok za prispetje prijav je 26. 8. 2024, do 12. ure.

   

  Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave najkasneje na dan, ki je določen kot rok za prispetje prijav in sicer najkasneje do 12.00 ure.

  Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za prispetje vlog, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo.

   

  Več informacij:

  Več o pogojih za kandidiranje, posebnih pogojih za investicije ter merilih za ocenjevanje, kot tudi celotna razpisna dokumentacija in vse ostale informacije so dostopne na tej povezavi.

  Fotogalerija