Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: SRIP HRANA


SRIP HRANA

je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za prednostno področje S4 Trajnostna pridelava hrane.

 VIZIJA

SRIP HRANA želi postati osrednje nacionalno stičišče, namenjeno povezovanju in sodelovanju ambicioznih in v razvoj usmerjenih deležnikov na področju kmetijstva, živilstva in povezanih področij.

 KDO SMO

SRIP HRANA se razvija v dinamično skupnost kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, katerih pozornost bo usmerjena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za potrebe industrije.

 CILJ

Osrednji cilj delovanja SRIP HRANA je rast in razvoj članov, agroživilskega sektorja ter celotnega slovenskega gospodarstva.

 AKTIVNOSTI

Podpora ključnim deležnikom z investicijskim potencialom in usmerjenostjo v razvoj in preboj agroživilskega sektorja.


Delovna skupina državnih sekretarjev (DSDS S4) je potrdila akcijski načrt SRIP HRANA upoštevajoč naslednji komentar:

»Na področju »Trajnostne pridelave hrane« je bil, podobno kot na ostalih SRIP-ih, narejen odločen korak naprej v smeri konkretizacije aktivnosti, ki pa ostajajo horizontalno strukturirane, to je, da se nanašajo na celoten agroživilski sistem. Navedeno z vidika razvojne podpore pomeni tveganje razpršitve podpor med različna področja / verige, kar bi lahko rezultiralo v tem, da zaradi nedovoljšnjih podpor na nobenem področju ne bo prišlo do bistvenega, to je strukturnega preskoka, v konkurenčnosti. DSDS S4 je v svojem stališču z dne 31.5.2017 glede na časovne omejitve sprejelo takšno logiko, ki jo v tej fazi tudi potrjuje, vendar, ko gre za podpore na področju RRI, le za leto 2017. Ob novelaciji akcijskega načrta, najkasneje v letu 2018, se bodo torej podpore na področju RRI usmerile izključno na tiste področja, kjer se bo vzpostavila veriga vrednosti.«

 

NOVO: Potrjen akcijski načrt SRIP HRANA, april 2018
Ključne usmeritve SRIP HRANA
Tabela prioritet S4 s fokusnimi področji in tehnologijami

Na Javnem razpisu MGRT »Podpora strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih Strategije pametne specializacije (S4)« je bil za prednostno področje Trajnostna pridelava hrane odobrena operacija z nazivom SRIP HRANA. Upravljalec operacije SRIP HRANE je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Sklep št. 4300-35/2016/61).

 Strateški cilji za področje trajnostne pridelave hrane so:

·        spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske kakovosti, razvoj novih modelov trženja na domačem, evropskem in globalnem trgu
·        vzpostaviti inovativne, kratke dobavne verige za lokalno, še posebej tudi za ekološko pridelana živila z zagotovljeno in prepoznano sledljivostjo od polja do mize
·        zagotoviti dolgoročno vzdržne pogoje za razvoj sort in kmetijskih praks, prilagojenih slovenskemu prostoru in podnebnim spremembam.

Cilja operacije SRIP HRANA do leta 2023 sta:

1. Vzpostavitev vsaj treh verig vrednosti, ki bodo zagotavljale kritično maso odjema in ki bodo podprte z dolgoročnim pogodbenim partnerstvom, ki bo temeljilo na gospodarski pobudi.

2. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega sodelujočih podjetij v verigah vrednosti za 20%.


Za več informacij: srip.hrana@gzs.si

Povezava na evropsko kohezijsko politiko v Sloveniji: 

http://eu-skladi.si/

 


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.