Novice


SRIP HRANA


SRIP HRANA

je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za prednostno področje S4 Trajnostna pridelava hrane.

 VIZIJA

SRIP HRANA želi postati osrednje nacionalno stičišče, namenjeno povezovanju in sodelovanju ambicioznih in v razvoj usmerjenih deležnikov na področju kmetijstva, živilstva in povezanih področij.

 KDO SMO

SRIP HRANA se razvija v dinamično skupnost kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, katerih pozornost bo usmerjena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za potrebe industrije.

 CILJ

Osrednji cilj delovanja SRIP HRANA je rast in razvoj članov, agroživilskega sektorja ter celotnega slovenskega gospodarstva.

 AKTIVNOSTI

Podpora ključnim deležnikom z investicijskim potencialom in usmerjenostjo v razvoj in preboj agroživilskega sektorja.


Delovna skupina državnih sekretarjev (DSDS S4) je potrdila akcijski načrt SRIP HRANA upoštevajoč naslednji komentar:

»Na področju »Trajnostne pridelave hrane« je bil, podobno kot na ostalih SRIP-ih, narejen odločen korak naprej v smeri konkretizacije aktivnosti, ki pa ostajajo horizontalno strukturirane, to je, da se nanašajo na celoten agroživilski sistem. Navedeno z vidika razvojne podpore pomeni tveganje razpršitve podpor med različna področja / verige, kar bi lahko rezultiralo v tem, da zaradi nedovoljšnjih podpor na nobenem področju ne bo prišlo do bistvenega, to je strukturnega preskoka, v konkurenčnosti. DSDS S4 je v svojem stališču z dne 31.5.2017 glede na časovne omejitve sprejelo takšno logiko, ki jo v tej fazi tudi potrjuje, vendar, ko gre za podpore na področju RRI, le za leto 2017. Ob novelaciji akcijskega načrta, najkasneje v letu 2018, se bodo torej podpore na področju RRI usmerile izključno na tiste področja, kjer se bo vzpostavila veriga vrednosti.«

 

Potrjen akcijski načrt SRIP HRANA
Ključne usmeritve SRIP HRANA
Tabela prioritet S4 s fokusnimi področji in tehnologijami

Na Javnem razpisu MGRT »Podpora strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih Strategije pametne specializacije (S4)« je bil za prednostno področje Trajnostna pridelava hrane odobrena operacija z nazivom SRIP HRANA. Upravljalec operacije SRIP HRANE je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Sklep št. 4300-35/2016/61).

 Strateški cilji za področje trajnostne pridelave hrane so:

·        spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske kakovosti, razvoj novih modelov trženja na domačem, evropskem in globalnem trgu
·        vzpostaviti inovativne, kratke dobavne verige za lokalno, še posebej tudi za ekološko pridelana živila z zagotovljeno in prepoznano sledljivostjo od polja do mize
·        zagotoviti dolgoročno vzdržne pogoje za razvoj sort in kmetijskih praks, prilagojenih slovenskemu prostoru in podnebnim spremembam.

Cilja operacije SRIP HRANA do leta 2023 sta:

1. Vzpostavitev vsaj treh verig vrednosti, ki bodo zagotavljale kritično maso odjema in ki bodo podprte z dolgoročnim pogodbenim partnerstvom, ki bo temeljilo na gospodarski pobudi.

2. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega sodelujočih podjetij v verigah vrednosti za 20%.


Za več informacij: srip.hrana@gzs.si

Povezava na evropsko kohezijsko politiko v Sloveniji: 

http://eu-skladi.si/

 


Fotogalerija