Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Sofinanciranje aktivnosti GZS-ZKŽP iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželja

Gospodarska zbornica – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v okviru izvajanja skupne kmetijske politike izvaja Usposabljanje za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republika Slovenije 2014-2020, za leto 2017. Gre za izvajanje usposabljanja  iz Ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, na proračunskih postavkah:

-Program razvoja podeželja 2014-2020 – EU, v višini 80%
-Program razvoja podeželja 2014-2020 – slovenska udeležba, v višini 20%.

 Dejavnosti (izvedba javnega naročila):

 Izvajanje Usposabljanja za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republika Slovenije 2014-2020, za leto 2017 obsega naslednje storitve:

-izvedba tematskega sklopa Varnost in kakovost živil
-izvedba tematskega sklopa Razvoj novih proizvodov. 

Več informacij in celotno gradivo usposabljanj najdete na povezavi:
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/61979/vabilo-usposabljanje

 Termin:

16-urno usposabljanje poteka dva dni na treh različnih lokacijah: 

8.-9. november 2017 v Ljubljani
16.-17. november 2017 Novi Gorici in
30. november-1. december 2017 Mariboru.

 Cilji in namen:

 V skladu s cilji in prioritetami, določenimi z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, je podporo v okviru Programa razvoja podeželja mogoče dodeliti tudi za naložbe v osnovna sredstva, za namen podpore naložbam v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Uspešno pospeševanje predelave kmetijskih proizvodov namreč povečuje njihovo dodano vrednost. Zato je zelo pomembna inovativnost oziroma priprava novih kmetijskih proizvodov s katerimi se izboljša konkurenčnost predelave teh proizvodov, pri tem pa je potrebno upoštevati vse okoliščine, ki vplivajo na uspešnost novega proizvoda na trgu. Pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov je še posebej pomembno zagotavljati ustrezno kakovost proizvedenih živil, v skladu z zakonodajo na področju varne hrane. Pri naložbah v predelavo ali trženje pa je potrebno upoštevati vplive na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter varovanje okolja. 

Usposabljanje je namenjeno fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Namen usposabljanja je ponuditi kar največ informacij in novih znanj za namen uspešne predelave in trženja kmetijskih proizvodov na področjih varnosti in kakovosti ter razvoja novih proizvodov.

 Pričakovani rezultati:

 S prenosom znanja v okviru usposabljanja želimo doseči višjo strokovnost izvajalcev dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in izboljšati znanje tehnologov zaposlenih v podjetjih, ki so registrirane za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Pričakujemo, da bodo udeleženci usposabljanja pridobili nova teoretična znanja iz področji varnosti in kakovosti živil, razvoja novih proizvodov in okoljskega vidika naložb ter da bodo pridobljeno znanje prenesli v prakso pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). GZS je prejela sredstva EKSRP za ukrep M2.1 - 

Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja v letu 2014, 2015, 2016. Gre za izdelavo programov dobrobiti živali za na področju prašičereje.

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2014, 2015, 2016, 2017

 

Izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje obsega naslednje storitve:

  • izdelava celotnih programov dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ),
  • pregled gospodarstva in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš),
  • posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in
  • izdelava izjave zootehnika.

Izbrani ponudnik je KGZS, izdelavo programov dobrobiti živali za leto 2015 pa opravljajo podizvajalci. To so: Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji, KGZS-Zavod Celje, KGZS-Zavod Novo mesto, KGZS-Zavod Ptuj in KGZS-Zavod Murska Sobota.

Termin:

Izdelava celotne storitve mora biti izvedena, skladno z določili krovne pogodbe med izvajalcem, naročnikom in plačnikom. 

Cilji in namen:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v letu 2014, 2015, 2016 na podlagi 15. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju: Uredba 1305/2013/EU) izvajalo ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja (v nadaljevanju: ukrep svetovanje) ter na podlagi 33. člena iste uredbe ukrep Dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). V ukrep DŽ se glede na predlog Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in predlog nacionalne izvedbene Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz PRP RS se lahko vključujejo le gospodarstva, ki izpolnjujejo določene vstopne pogoje.

Vsebino programa DŽ in obveznosti izvajalca svetovanj določa predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Program DŽ je v dokument, ki ga za posamezno gospodarstvo, ki izpolnjuje vstopni pogoj glede števila prašičev, izdela izvajalec svetovanj.

Dejavnosti (izvedba javnega naročila):

Priprava celotnega programa DŽ obsega:

  • popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o zdravstvenem stanju črede,
  • svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva,
  • pregled izpolnjevanja zahtev iz spodaj navedenega nabora le-teh, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali,
  • določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino,
  • izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev, z vrisanimi oddelki in boksi ter vnesenimi dimenzijami le teh
  • v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov z vnesenimi dimenzijami.

Pričakovani rezultati:

V okviru izdelave programa DŽ izvajalec svetovanja nudi rejcu svetovanje, opozarja na pomanjkljivosti v reji (prehrana, tehnologija reje, zdravstveno stanje črede…) in predlaga ukrepe, kako pomanjkljivosti odpraviti. Izdelava programa obsega tudi pregled izpolnjevanja dodatnih zahtev iz ukrepa DŽ in svetovanje glede njihovega izvajanja. Izdelani programi in svetovanje v ukrepu bodo doprinesli k boljšemu stanju na kmetijskem gospodarstvu, s ciljem boljših rezultatov v reji.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.