Zapri

Stališča in komentarji


Stabilno načrtovanje: spoštovanje srednjeročnega načrta vlaganj v infrastrukturo z upoštevanjem zlatega investicijskega pravila

V času gospodarske krize so se investicije na področje infrastrukture praktično ustavile. Nekaj je bilo sicer investiranja s področja železnic in komunale, kar pa je bila posledica financiranja iz evropskih skladov. Zaradi zagotavljanja lastne udeležbe pri evropskih projektih, so bila že tako omejena sredstva za  cestno infrastrukturo še dodatno preusmerjena na železnice. S tem se investicije na cestah niso ustavile samo pri novogradnjah, temveč tudi pri vzdrževanju in obnovah. V času krize, ko se zmanjša promet bi bil sicer najboljši čas za izvajanje obnov in vzdrževanja. Žal se je na ta način že vzpostavila slaba praksa, da se v ekspanziji, ko se izvaja nove projekte, pospešeno tudi obnavlja. Navedeno ob ponovni rasti prometa povzroča dodatne zastoje in zaradi omejenih kadrovski in izvedbenih kapacitet povzroča velike težave izvajalcem del.

Ustavljene investicije kot smo jim bili priča v obdobju 2010 – 2017, so povzročile velike težave gospodarskih družbam s področja svetovalnega inženiringa in gradbenih izvajalcev. Bolj kot se je podjetje ukvarjalo s proizvodnjo in je zaposlovalo različne profile delavcev, večje težave je imelo, saj je bilo posla izredno malo. Posledično je veliko podjetij propadlo, močno pa so se zmanjšala tudi vlaganja v opremo in kadre, razvoj pa je stagniral.

Kot odgovor na preprečitev podobne prakse v prihodnje smo predlagali uvedbo zlatega infrastrukturnega investicijskega pravila, ki zajema

·         zagotovitev stabilnih virov

·         vzpostavitev enakomernih letnih vlagana v posamezne infrastrukturne sektorje in pod sektorje ter

·         zagotovitev drsnega šest letnega plana za vsak infrastrukturni sektor.

Drsni plani se za vsako področje pripravijo in redno letno ažurirajo tako, da se vsako izteklo leto nadomesti z novim dodanim planskim letom.

Z navedenim se zagotavlja predvidljiv in kontinuiran obseg investicij, omogočamo podjetjem normalno planiranje kapacitet, spodbudimo kvalitetno izobraževanje in usposabljanje kadrov, omogočimo oblikovanje trajnih in kvalitetnih delovnih mest ter privabimo v poklice s področja investicij (projektante, gradbene izvajalce, inženiringe, nadzornike) več mladih, tako kot to uspešno počno najbolj gospodarsko razvite članice v EU (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, skandinavske in druge države).

Zlato investicijsko pravilo je treba dogovoriti povsod  tam, kjer ima država dolgoročne plane oziroma jih bi morala imeti. Takšni plani so lahko na začetku na nižjih obsegih in se jih počasi prilagaja in dviguje. V tem času ima operativa za investicijske faze (planiranje, umeščanje v prostor, projektiranje, gradnja, vzdrževanje in upravljanje) dovolj časa, da se pripravi in usposobi.

 

Vsekakor je potrebna uvedba zlatega investicijskega pravila vsaj na področjih prometne infrastrukture, energetike, varovanje vodotokov in komunalna infrastruktura.

 

 

 

Fotogalerija