Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Zmanjšanje obremenitev iz naslova garancij za pošiljke odpadkov

S prenovo Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS št.78/16) in uveljavitvijo pripomb zbornice glede finančnih garancij (določitev časa veljavnosti garancij, možnost delnih garancij…) pričakujemo pospešitev postopkov izdaje soglasij za pošiljke odpadkov.

20 novih podjetij v regiji SAŠA

Mestna občina Velenje je v letu 2016 na pobudo SŠGZ nadaljevala z aktivno podporo podjetništvu.

Omiljena škoda pri dimnikarskem zakonu

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je uspela uveljaviti spremembe dimnikarskega zakona, ki so omilili morebitno škodo.

Vplivanje pri pripravi pogrebnega zakona

Zakon o pogrebnih in pokopaliških storitvah je v svojem prvem osnutku predvideval popolno liberalizacijo pogrebnih in pokopaliških storitev, kar bi po mnenju ZKG finančno negativno vplivalo na svojce umrlih ter ohranjanje pokopališke kulturne dediščine.

Osem milijonov manj za poklicno zavarovanje

Ministrica Anja Kopač Mrak je odobrila nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki stopi v veljavo 1.1.2017.

Veleposlaništvo v Teheranu prinaša 20 mio € učinkov

Slovenija je odprla veleposlaništvo v Iranu, kar je bila že nekaj let zahteva GZS.

Test MSP je uveden, a zelo omejeno.

Uveden je bil preizkus učinkov novih predpisov na gospodarstvo, vendar je njegova uporaba zelo omejena.

Državne tovarne ivernih plošč ne bo

GZS Združenje lesne in pohištvene industrije je preprečilo postavitev državne tovarne ivernih plošč v Otiškem vrhu.

Rešitev za finančno jamstvo za deponije

Upravljavci odlagališč bodo lahko pričeli z zapiralnimi deli na odlagališčih in pridobili okoljevarstveno dovoljenje za njihovo odlagališče.

Vpis pravice do pitne vode v ustavo brez novih uradnikov

Prvotni predlog ustavnega zakona za vpis pravice do pitne vode v ustavo je temeljil na rešitvah, da javna služba oskrbe s pitno vodo postane državna javna služba.