Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Predlogi gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja predloge gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlad. ki bodonaslovili 4 ključna področja: kadrovska vrzel, poslovno okolje, davčni sistem in strukturne reforme.

Arhiv: Emisije snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav: nova uredba dosledneje sledi direktivi

Pri pripravi uredbe so bile upoštevane pripombe GZS iz javne razprave.

Arhiv: GZS apelira k čimprejšnji realizaciji 3. razvojne osi

Gospodarska zbornica Slovenije podpira vse aktivnosti v podporo uresničitvi celotne 3. razvojne osi. Izgradnja sodobne prometnice je vitalnega pomena za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj ob celotnem severnem kraku, zato sta v prizadevanjih za čim prejšnjo realizacijo severnega kraka 3. razvojne osi tesno povezani sosednji regiji - savinjsko-šaleška in koroška. Na tem območju živi dobrih 130.000 prebivalcev, upravičenih do enakopravnega in celovitega razvoja v primerjavi z ostalimi regijami v Republiki Sloveniji. Gre za močno gospodarsko bazo države, saj obe regiji, za kateri je značilna izrazita izvozna usmerjenost, letno ustvarita preko 4 mrd evrov prometa.

Arhiv: Digitalizacija logistike DIGILOG.Si

Na podlagi napovedi o izvedbi digitalizacije v logistiki smo v okviru GZS-Združenja za promet začeli z realizacijo plana vzpostavitve enotne vstopne točke na področju logistike.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so osmo leto zapored dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).