Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Apel: Dost' je igric z državnimi podjetji!

13 nesrečnih tez dr. Mencingerja

Blokade: Kaj se bo dogajalo po 15. avgustu?

Od 15. avgusta dalje lahko upniki in dolžniki v skladu z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP – E) predlagajo začetek postopka zaradi insolventnosti na podlagi nove izpodbojne domneve, in sicer če ima podjetje blokado poslovnega računa 60 dni ali več.

Končno omilitev elektrošoka

S 1. septembrom 2013 bo Vlada RS omilila elektrošok, to je znižala na začetku leta v povprečju za več kot 300-odstotno povečanje prispevka za obnovljive vire energije.