Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Prvi odzivi ministrstev na DigitAgendo

Na priporočila iz DigitAgende, digitalne agende za gospodarstvo, so se že odzvala prva ministrstva.

Zmanjšanje obremenitev iz naslova garancij za pošiljke odpadkov

S prenovo Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS št.78/16) in uveljavitvijo pripomb zbornice glede finančnih garancij (določitev časa veljavnosti garancij, možnost delnih garancij…) pričakujemo pospešitev postopkov izdaje soglasij za pošiljke odpadkov.

20 novih podjetij v regiji SAŠA

Mestna občina Velenje je v letu 2016 na pobudo SŠGZ nadaljevala z aktivno podporo podjetništvu.

Omiljena škoda pri dimnikarskem zakonu

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je uspela uveljaviti spremembe dimnikarskega zakona, ki so omilili morebitno škodo.

Vplivanje pri pripravi pogrebnega zakona

Zakon o pogrebnih in pokopaliških storitvah je v svojem prvem osnutku predvideval popolno liberalizacijo pogrebnih in pokopaliških storitev, kar bi po mnenju ZKG finančno negativno vplivalo na svojce umrlih ter ohranjanje pokopališke kulturne dediščine.

Komu je vlada mati, komu pa mačeha?

Ministru Koprivnikarju je glede na razmere uspelo izpogajati sporazum, ki daje vsaj nekaj upanja še, da se bomo izognili večji krizi javnih financ. Kljub temu pa je dejstvo, da vlada zelo nekorektno deli učinke gospodarske rasti.

Gospodarstveniki pričakujemo sprejetje manjkajočega državnega prostorskega načrta za severni del trase 3. razvojne osi še pred koncem letošnjega leta

Vlada naj končno sprejme odločitev glede trase in začne z nadaljnjimi ukrepi za čim hitrejši začetek gradnje razvojne osi na tem območju. Izpolni naj obljubo in še pred koncem leta 2016 sprejme državni prostorski načrt (DPN) za odsek Šentrupert-Velenje jug. Sprejetje DPN je namreč tudi nujna osnova za prihodnje aktivnosti, ki bi omogočale pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev za financiranje gradnje tretje razvojne osi. Nobena druga trasa ne more več biti alternativa v DPN načrtovani trasi, saj bi lahko imelo vsakršno nadaljnje odlašanje in posledično časovni zamik gradnje hitre ceste usodne posledice za naše gospodarstvo.

Tri zahteve gospodarstva ministrici za zdravje

Stanje v zdravstvenem sistemu, razkritja številnih anomalij in podpis sporazuma s sindikatom Fides povzročajo nevarne razmere, tako za zdravstvo, kot tudi realno grožnjo za javne finance v Republiki Sloveniji.

Opozorilo GZS slovenski javnosti: Vlada se igra z usodo javnih financ in konkurenčnostjo gospodarstva

Vlada RS je v zadnjih mesecih sprejela nekaj odločitev, ki jasno kažejo, da ne opravlja vloge dobrega gospodarja javnih blagajn v imenu davkoplačevalcev in da s tem resno poslabšuje poslovno okolje in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Obenem pa zapostavlja večino zaposlenih v gospodarstvu, ki bodo ob takšni politiki, poleg gospodarstva, najbolj dodatno obremenjeni pri svojih plačah.

Vzpostavljena digitalna.si

Posodobitev šolskih programov, velika nacionalna digitalna koalicija ter razvojna podpora države so prednostna splošna priporočila za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo gospodarstva.