Zapri

Stališča in komentarji


Podaljševanje delovne aktivnosti: ukrepi in spodbude, ki bodo zagotavljali primernejše pogoje za delo in večjo motiviranost starejših nad 55 let

 

STANJE:

Demografske spremembe kažejo, da bo v Sloveniji čez 5 let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. To narekuje podaljševanje delovne aktivnosti, kar temelji na celovitem pristopu k prilagajanju delovnih mest za starejše zaposlene, da bodo le-ti učinkovito dalj časa ostajali produktivni. Vlaganje v starejše zaposlene postaja za celotno družbo in posamezna podjetja nuja in prednost, saj zaposleni v obdobju po 55. letu lahko prispevajo mnogo pozitivnega zaradi njihovih izkušenj in etike.

Cilji so:

-  povečanje stopnje delovne  aktivnosti starejših zaposlenih z 41% v letu 2016 na vsaj 50 % do leta 2025.*

- povečanje dostopnosti do izobraževanja in usposabljanja za starejše zaposlene s 5% v letu 2016 na vsaj 10% do leta 2025.*

- motiviranje družbe za večje spoštovanje starejših zaposlenih v Sloveniji.

*Vir:  Eurostat, starostna skupina 50-74 let

PREDLOG:

·         100 EUR na leto za vsakega zaposlenega, starejšega od 55 let, ob zagotovitvi vavčerjev države za izobraževanje, s ččimer se zalseduje povečano stopnjo delovne aktivnosti starejših, saj se na ta način omogoča njihova konkurenečnost napram mlajšim generacijam.

·         Odprava zakonskih in drugih omejitev, ki poslabšujejo zaposljivost starejših, med drugim dodatka za delovno dobo in njegovo preoblikovanje v dodatek za stalnost

·         Manjša delovna obremenitev, med drugim tudi s postopnim skrajševanjem delovnega časa starejših,z oblikovanjem mentorskih shem za prenos znanja starejših na mlajše sodelavce,  s čimer se vpliva na izboljšanje zaposljivosti in zdravja starejših.

·         Subvencije države za povišan (dvojni) strošek delodajalcev (malica, prevoz dela) iz naslova delitve delovnega mesta med dva delavca s krajšim delovnim časom in subvencije za socialne prispevke starejših zaposlenih.

·         Finančne spodbude države ob participaciji delodajalcev za promocijo zdravja in boljših pogojev na delovnem mestu.

·         Skupne aktivnosti delodajalcev in sindikatov/predstavnikov zaposlenih za povečanje motiviranosti starejših za pridobivanje novih znanj in spretnosti.

·         Finančna spodbuda – upravičenost do sorazmerno večjega deleža izplačila pokojnine kot je trenutno v veljavi   z namenom spodbujanja zaposlenih, da ostanejo zaposleni ali samozaposleni tudi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev.

 

Obrazložitev:

Ker sodi projekt 55+ med ključne razvojne projekte Gospodarske zbornice Slovenije, je za izvajanje aktivnosti pomemben dodaten širok spekter promocijskih aktivnosti, ki obsega vse možne oblike in sredstva promocije v okviru GZS, kar bo omogočilo gospodarstvu približati vsebino, da bo slednje uspešno izvajalo aktivnosti upravljanja starejših zaposlenih v prihodnjem obdobju vsaj do leta 2025. Osnovni namen projekta 55+ se vsebinsko povezuje s projektom ASI (Javnega  štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije) v okviru obeh pa je GZS z namenom dobrega sodelovanja že izvedla številne promocijske aktivnosti, ki jih nameravamo v prihodnje še nadgraditi.

V interesu GZS je aktivno povezovanje z gospodarstvom in podpornimi institucijami ter ureditev zakonodajnega področja za doseganje ciljev, ki se nanašajo na večjo vključenost starejših zaposlenih in večjo dostopnost do izobraževalnih aktivnosti za starejše zaposlene, z motiviranjem celotne družbe za večje spoštovanje starejših zaposlenih skozi: 

-          preseganje predsodkov o starejših zaposlenih: pomen uveljavljanja potencialov starejših, njihovih talentov, izkušenj in etike;  

-          motivacijo za spremembe: izpostaviti prednosti aktivnih starejših, nagrajevanje dobrih praks;

-          ustvarjanje izboljšav na delovnih mest: prilagodljivost delovnih pogojev, ergonomije;

-          poudarek pomenu vseživljenjskega učenja, pridobivanja in prenašanja znanja ter izkušenj;

-          zdravstvene ugodnosti glede na značilnosti starejše delovne populacije;

-          komunikacijo in sodelovanje: kakovost dela in življenja starejše aktivne populacije.

 

 

 

Fotogalerija