Stališča in komentarji


GZS za pametno regulacijo in odpravo birokratskih ovir

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se zavzema za odpravo birokratskih ovir obrtnikom in podjetnikom in za pametno regulacijo, ne pa za deregulacijo, kot to očita Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS).

GZS zato odločno zavrača zavajajočo izjavo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da bi bila odprava obrtnega dovoljenja »katastrofa«. GZS je opozorila na problem obrtnega dovoljenja, vendar le kot problem nepotrebne birokratske ovire. GZS se nikakor ne zavzema za deregulacijo dejavnosti, obrtne ali neobrtne, kadar jo zahtevajo razlogi varovanja zdravja, premoženja in okolja.

Električne inštalacije, gradnja predorov, izdelava medicinskih pripomočkov, gradnja žerjavov, dimnikarstvo idr., so dejavnosti, ki ne zahtevajo le poklicne usposobljenosti, ampak še vrsto drugih pogojev, če gre za obrtni ali neobrtni način dela, preko obrtnega podjetja ali velike delniške družbe. To, čemur GZS nasprotuje, je obrtno dovoljenje kot podvajanje potrdila o izpolnjevanju poklicne izobrazbe, ki se lahko inšpektorju vsak trenutek izkaže z drugimi javnimi listinami, spričevali, certifikatom o NPK idr. Z obrtnim dovoljenjem se že do sedaj, in tako naj bi bilo tudi po noveli, potrdi le izpolnjevanje pogoja srednje strokovne izobrazbe obrtnika oz. vsaj enega zaposlenega v obrtnem podjetju, ne pa tudi drugih pogojev, kadar jih ne glede na način dela zahteva področna zakonodaja (npr. uporabno dovoljenje za poslovne prostore, tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izjava o skladnosti, upoštevanje varnostnih zahtev, upoštevanje uredbe REACH, sistema HACCP, vrsta pogojev po zakonu o graditvi objektov, zakonu o izdelavi medicinskih pripomočkov idr.).

Predlagatelj zakona neuradno napoveduje, da bo nova vladna uredba precej skrčila seznam obrtnih dejavnosti, za katere bo potreben pogoj poklicne usposobljenosti, kadar so pogoji za te dejavnosti podrobneje urejeni v področni zakonodaji. Po novem naj npr.za proizvodnjo spodbujevalnikov srčnega utripa ne bi bil več v uredbi pogoj vsaj srednja strokovna izobrazba obrtnika, s tem pa tudi ne več obrtno dovoljenje. Proizvodnja spodbujevalnikov srčnega utripa pa bi se lahko še naprej opravljala kot obrt, saj te dejavnosti ni med taksativno naštetimi dejavnostmi v predlogu novele, ki se ne bi mogle opravljati kot obrtne. Podobno naj bi po novem veljalo za gradbeništvo in vrsto drugih dejavnosti.

Popolnoma zavajajoč je tudi očitek OZS, da se GZS zavzema za ukinitev obrtnega registra. GZS je le predlagala, naj se v sistemu prostovoljnega članstva zaradi statističnih razlogov preverja, kdo posluje na obrtni način tako, da subjekt poda o tem izjavo ob vpisu pri AJPES oz. z včlanitvijo v OZS. Novela pa predstavlja, da bo OZS kar na pamet vpisala v obrtni register tudi nečlana, npr. manjše podjetje za proizvodnjo medicinskih pripomočkov, to podjetje pa lahko potem ugovarja zoper obvestilo o vpisu in dokazuje, da posluje na industrijski način. Tudi to se zdi GZS nepotrebna birokratska ovira.

Ni tudi res, da se GZS zavzema za odvzem javnih pooblastil OZS, temveč je le predlagala, da lahko enaka javna pooblastila pridobijo tudi druge reprezentativne zbornice.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija