Stališča in komentarji


Predlogi GZS za začetek novega investicijskega cikla!

Ljubljana, 29. januar 2013 - Investicijski potencial Slovenije v letu 2013 ocenjujemo na 1,5 mlrd €, od tega 800 mio € v energetiki. Največ potencialnih novih investicij je na področjih energetike, učinkovite rabe energije (energetska sanacija stavb), infrastrukture (ceste, železnice, energetska infrastruktura, komunalna infrastruktura) ter varstva okolja.

Zastoj pri investicijah
Razlogov za zastoj pri investicijah je precej, med ključne pa zagotovo sodi, da nimamo pripravljene investicijske dokumentacije na nivoju, ki ga zahteva uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije ter postopki vključevanja v prostor niso zaključeni, za ključne projekte pa nimamo sprejetega državnega lokacijskega načrta in gradbenega dovoljenja. Enako tudi nimamo pripravljenih programov, kjer bi opredelili interese glede tujih vlaganj in modelov (javno zasebno partnerstvo, koncesije, partnerstvo itd), nismo izdelali podrobne analize učinkov investicijskih projektov na področju infrastrukture, varstva okolja, energetike, energetske sanacije stavb na zaposlovanje, dodane vrednosti, BDP in mednarodne konkurenčnosti. Manjka določitev, pri katerih projektih so tuja vlaganja smiselna in kje ne. Na področju energetike nismo sprejeliNacionalnega energetskega programa. Ni jasnih prioritet, ciljev in na nacionalnem nivoju konsenza za določene projekte. Hkrati pa se v prostoru pojavljajo ureditve, ki ne sledijo logiki primerne prostorske umestitve, ampak logiki umikanja vsem varstvenim režimom (NATURA 2000).

Vpliv investicij na gospodarstvo
Narodno gospodarski učinki novih investicij so odvisni tudi od deleža domačih storitev, dobaviteljev opreme in gradbenih izvajalcev. Dejstvo je, da je treba zdrava jedra gradbenega sektorja, inženiringov in industrije organizirati in pripraviti za konkurenčen nastop ter pri vsakem načrtovanem projektu razmišljati o optimalnem deležu domačih dobav in storitev.
Na GZS smo predlagali ukrepe za ponovno vzpodbudo investicijam. Tako je treba izdelati listo potencialnih projektov po področjih, razdeliti projekte glede na pripravljeno dokumentacijo in soglasja, evidentirati ovire, ki onemogočajo pridobivanje soglasij, dovoljenj in začetek gradnje, pripraviti modele financiranja ter oceno narodno gospodarskih koristi za vsak projekt.

Vzorčni primer
Vzorčni primer vpliva investicij na gospodarstvo je načrtovana izgradnja HE na Srednji Savi. Ta investicijski projekt, ocenjen na 900 mio €, bi po izdelanih študijah odprl 13.500 delovnih mest v gradbeništvu, dejavnosti kovinskih izdelkov, poslovnih storitvah, inženirskih storitvah, turizmu. Dodana vrednost tega projekta v gradbeništvu je ocenjena na 160 mio €.
Navedeni primer je samo eden izmed investicijskih projektov, ki lahko ponovno oživijo gospodarsko rast v Sloveniji in poleg vseh ekonomskih učinkov vrnejo optimizem v trenutno zaskrbljeno gospodarstvo.

Za dodatna vprašanja vam je na voljo Goran Novković, E: goran.novkovic@gzs.si,  T: 01 5898 186

Fotogalerija