Stališča in komentarji


Pozor na vrednotenje!

GZS se strinja s sprejetjem Zakona o davku na nepremičnine, ki bo v prihodnje na sistemski ravni urejal obremenitev premoženja. Vendar pa ne moremo mimo dejstva, da so stopnje obdavčitve poslovnih in industrijskih nepremičnin kar za 400% višje od tistih za stanovanjske. Sedanja ureditev je bila sicer še bolj neenakopravna, predvsem ker določene občine niso pobirale NUSZ oziroma so ga pobirale arbitrarno, kar je zniževalo konkurenčnost podjetij, ki svojih nepremičnin niso imele v teh občinah. Pa tudi zato, ker je bil delež gospodarstva v prihodkih gospodarstva iz naslova NUSZ še bistveno večji.

GZS je vendarle dosegla nekaj pomembnih učinkov:

  • s prvotne stopnje 0,8 znižanje na 0,75 za poslovne in industrijske nepremičnine
  • s prvotne stopnje 0,8 znižanje na 0,4 za energetiko
  • ukinitev davka na nepremično premoženje večje vrednosti s 1.1.2014
  • zamrznitev možnosti višanja stopenj v letu 2014
  • preprečitev, da bi nesistemsko v ZIPRO urejali stopnje za določene nepremičnine (črne gradnje, zaraščena zemljišča itd.)

Opozarjamo pa zavezance, da morajo z uvedbo davka preveriti, ali je osnova, na podlagi katere se bo davek obračunal, pravilna. Predvsem skozi podatke, ki so v Registru nepremičnin pri GURS imajo bodoči zavezanci možnost vplivati na višino davka. Hkrati pa bo marsikje treba tudi s posameznimi občinami, kjer se nepremičnine nahajajo, dogovoriti o možnosti znižanja za določene nepremičnine, vendar šele v letu 2017.

Na GZS z načinom sprejema in določanjem vsebin in tudi s končnim rezultatom sprejetega zakona nismo zadovoljni. Eden od pomembnih vzrokov takšne napovedi je velika negotovost glede tega, koliko bomo sploh plačali davka na nepremičnine. Prvi razlog tiči v slabem vrednotenju nepremičnin, zaradi česar evidence, kot ugotavljajo tudi na ministrstvu za finance, niso kakovostne. Kljub temu vlada predlaga, da je davčna osnova za stanovanja 80 (90) odstotkov tržne vrednosti nepremičnine v prvih dveh letih, za poslovne nepremičnine pa bo kljub omenjeni težavi osnova 100 odstotkov tržne vrednost. Drugi razlog za negotovost tiči v možnosti, da bodo, po dosedanjih informacijah, občine lahko že leta 2015 in 2016 dvignile davčno stopnjo do 50 odstotkov. To vnaša novo negotovost v poslovno okolje in odvrača nove vlagatelje in zdajšnje delodajalce od novih investicij.

Fotogalerija