Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Natura 2000 za Slovenijo ni problem, če skupaj z Evropsko komisijo zagotovi gospodarne pogoje za njeno izvajanje.

 » Slovenija je s 37% varovanih področij z Natura 2000 na prvem mestu med članicami EU 28 zaradi naravnih danosti in zaradi bolj »strokovnega in poštenega pristopa od spodaj navzgor« kot v drugih članicah. Natura 2000 predstavlja zakonsko zavezo za ohranjanje skupnega evropskega javnega dobra, ki je lahko Sloveniji v ponos in lahko pomeni poslovno priložnost. Vendar tako velik delež varovanih območij predstavlja neuravnoteženo breme in razvojni problem za investitorje, kar je potrebno obravnavati skrajno resno. To je bilo doslej preveč zapostavljeno in prepuščeno zgolj nacionalnim ukrepom za njeno izvajanje. Zato se morajo vprašanja upravljanja in financiranja ukrepov za varovanje okolja z dodatnimi evropskimi viri bolj odpirati doma in v Bruslju, skupaj z ostalimi državami, s podobnim pristopom do Natura 2000. Hkrati se moramo zavedati, da je upad biotske raznovrstnosti bistveno večji problem človeštva, kot npr. podnebne spremembe.«  (Dr. Janez Potočnik, bivši komisar EK, gostujoči  posveta) Izhodišča posveta, primerjava Natura 2000 Slovenija in EU, prakse izvajanja Natura 2000 - povzetek razprav v priponki. 

ZAKLJUČKI:

S programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 je potrebno zagotoviti ukrepe za pravočasno vključevanje resornih ministrstev in investitorjev v postopke za izvajanje ukrepov v zavarovanih območjih, ki bodo sprejemljivi za investitorje in za institucije, pristojne za izvajanje Natura 2000. Posebej:

 1. Pravne podlage in organizacijske spremembe, s katerimi se bo zagotovilo participativno odločanje in prevzemanje skupne odgovornosti investitorjev in administracije za skupne odločitve o prioritetnih naložbah in rešitvah sprejemljivega umeščanja v prostor, zakonska določitev rokov in pogojev za njihovo izvajanje, poenostavitev postopkov in upoštevanje faznosti končnih ureditev. Še posebej to velja za rešitve umeščanja v prostor in izgradnjo državno pomembne infrastrukture, za katero je jasno izražen javni interes na hierarhično višjih ravneh odločanja (na ravni Vlade, Državnega zbora) na nacionalni ravni.
 2. Vzpostavitev mehanizma za preverjanje utemeljenosti zahtevkov za varovana območja, ocene napovedanih negativnih učinkov, obstoj pozitivnih učinkov, utemeljenost pretiranih omilitvenih ukrepov.
 3. Revizijo strokovnih podlag in kriterijev za določitev območij, vrst, za katere so uveljavljeni varstveni režimi po Natura 2000 in ostali nacionalni režimi, na podlagi primerjave z območji v starejših članicah EU ter z upoštevanjem Aarhuške konvencije.
 4. Merljive cilje, podrobnejše varstvene usmeritve in ustrezen monitoring vplivov infrastrukture in razvojnih projektov občin na naravo, da bo mogoče objektivno razumeti spremembe v naravi, ki se zgodijo tudi zaradi drugih dejavnikov. 
 5. Ustrezne vire dodatnih evropskih sredstev ter pregledne vire nacionalnih sredstev za izvajanje ukrepov na zaščitenih področjih z Natura 2000 

 • Od Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo, da podaljša rok za javno razpravo o osnutku  Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020.

 • GZS se bo v obravnavo vključila z dodatnimi posveti za izmenjavo praks in predlogov za uravnotežene pristope izvajanja Natura 2000. 


Pet  razlogov za odgovorno ukrepanje:

 1. Slovenija od primerljivih držav poleg Natura 2000 močno odstopa tudi po nacionalnih varstvenih območjih, kar bi lahko predstavljalo celo konkurenčno prednost Slovenije. Vendar pogojno, če bi se s strani dosedanjih vlad za te namene zagotovili ustrezni viri in če bi bili ukrepi Natura 2000 uravnoteženi z drugimi razvojnimi politikami, ki sledijo zavezam za izpolnjevanje podnebnih in drugih razvojnih ciljev Evropa 2020
 2. Pri postopkih sprejemanja in širitve Natura 2000 na ravni Evropske komisije se zahtevki za sorazmerno financiranje z dodatnimi evropskimi sredstvi s strani državnih institucij niso sprožili. 
  Hkrati so se pri upravljanju Nature na nacionalni ravni ukrepi uveljavljali preveč enostransko. Računi za njeno izvajanje se tako dvakrat izstavljajo investitorjem, zaradi česar daleč presegajo načelo onesnaževalec plača, kot ga za te namene  priznavajo v ostalih članicah EU28.

  Ob omejitvah za večje projekte pa se na vseh ravneh do lokalnih skupnosti dopušča neurejeno umeščanje v prostor s posegi, ki niso ne racionalni ne okolju prijazni, se jih pa nihče ne loteva sistemsko.
 3. Z Naturo 2000 se posega v že sprejete in načrtovane odločitve in zakonodajo na področjih okoljske, prostorske, energetske, prometne in drugih politik države in s tem v (ne)doseganje ciljev, za katere se je Slovenija zavezala do EK kot članica EU in v okviru drugih mednarodnih dogovorov. Tako lahko na primer širitev Nature 2000 v varovalni pas avtoceste, po zakonu o cestah namenjen za razvoj in varnost v prometu, pomeni gospodarski in ekološki avtogol v prihodnjih letih.
 4. Selektivno vključevanja deležnikov v ukrepe Natura 2000 za državne in zasebne investitorje povzroča nesorazmerno visoke stroške za izvajanje omilitvenih in nadomestnih ukrepov. Škoda, ki nastaja zaradi nekajletnih zamud, tudi blokad pri umeščanju v prostor in izgradnji infrastrukturnih objektov, se ne izraža le v stroških. Ob zamikanju projektov se spreminja zakonodaja, odgovorni na ministrstvih in zavodih, ki spreminjajo že usklajene rešitve in že sprejeto postavitev prioritet posameznih prostorskih načrtov.
 5. Taki postopki odganjajo investitorje v infrastrukturo in industrijo. Ti dajejo prednost državam, v katerih skupaj s pristojnimi državnimi institucijami v podobnih situacijah iščejo uravnotežene, gospodarne in okolju prijazne rešitve. Primeri dobrih praks, ki so se vzpostavili na energetskih in prometnih projektih, dokazujejo, da je to izvedljivo tudi v Sloveniji. 

 

Pripete datoteke

Fotogalerija