Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Pohvaljen napredek, a tudi resna opozorila

GZS poziva vlado, da upošteva predvsem priporočila EK, ki se že ponavljajo.

Bruselj je pozitivno ocenil viden napredek za preobrat v gospodarstvu in javnih financah, pričakovano pa izpostavlja izzive Slovenije za dolgotrajnejšo in trdnejšo rast ter okrevanje. Priporočila so pričakovana, s pripombami v zaključku - za članice, verjetno tudi za Slovenijo, da pregled uresničevanja lanskih priporočil kaže, da se niso izvajala zadovoljivo.  Le pri 55 odstotkih je »nekaj napredka«.

Tako kot vseskozi  GZS tudi komisija priporoča nadaljevanje pokojninske reforme ter konkretne reformne posege v sistemu zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, ne zgolj analize, že do konca leta 2015. Da bi srednjeročne fiskalne cilje dosegli do leta 2016, pričakuje sprejem in izvajanje fiskalnega pravila, ker je Slovenija edina med članicami, ki ga še ni implementirala. Priporočilo na GZS razumemo kot jasno omejitev v zvezi z že aktualnimi pritiski na povečevanje javnofinančnih izdatkov.  

Ob napotilu za ukrepanje na trgu dela izstopa priporočilo komisije za celovito presojo mehanizma za določanje minimalne plače. Tudi po našem mnenju je potrebno te mehanizme presoditi z vidika konkurenčnosti delovnih mest  v Sloveniji glede na primerljive države. To še posebej velja v luči večje zaposljivosti nizko kvalificiranih in starejših delavcev.

Glede na dosežke Slovenije pri sanaciji bank in manjši napredek v prestrukturiranju prezadolženih podjetij komisija ponavlja priporočila iz leta 2014, s katerimi soglašamo: da se uvede natančno opredeljene cilje za zmanjšanje slabih terjatev, zagotovi več kapacitet za spremljanje kreditnega tveganja v bankah, nadaljevanje prestrukturiranja podjetij, trdno upravljanje DUTB  in učinkovitejše korporativno upravljanje državnih naložb. Priporočilo komisije, da naj Slovenija ukrepa za boljši dostop malih in srednjih podjetij do financiranja, na GZS razumemo kot izziv vladi, da predvidene ukrepe v tej smeri v letu 2015 tudi učinkovito realizira. Komisija tudi pričakovano ponavlja priporočilo preteklih let v zvezi z izboljšanjem učinkovitosti pravosodnega sistema.

V dostopnem gradivu ne zaznamo posebnih priporočil komisije za temeljitejše spremembe v učinkovitosti državne uprave. Po našem mnenju bi bila potrebna temeljita presoja procesov dela ter razpoložljivih in potrebnih kompetenc državnih uradnikov. Želimo si administracijo, ki bo ustrezno strateško usmerjena in upravno odlična, ki bo sposobna izvajati sprejete politike, nujne za izboljšanje poslovnega in družbenega okolja. Učinkovitejši javni sektor, na čelu z izobraževalnim sistemom, mora povečati vabljivost Slovenije za domače in tuje naložbe. Le tako bo Slovenija lahko okrepila izvozno konkurenčnost v procesih reindustrializacije Evrope. Nujna so hitrejša in učinkovitejša vlaganja v razvoj, inovacije, v infrastrukturo. Danes nas na strateški in operativni ravni pri tem prehitevajo tudi države, ki so bile do nedavnega daleč za nami.  

Fotogalerija