Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Nepremičnine: osnutek zakona brez bistvenih elementov za določitev vrednosti

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI, so oblikovale skupna stališča in predloge k osnutku zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je v javni obravnavi. Med drugim opozarjajo, da novi osnutek zakona še vedno ustrezno ne odpravlja ustavne spornosti oziroma ne odpravlja vseh elementov na katere je opozorilo Ustavno sodišče.

Namen predmetnega predloga zakona je sicer odprava ustavnih neskladnosti ZMVN iz razlogov kršitve načela zakonitosti ter potreba po nadgraditvi postopka vpliva lastnika na posplošeno tržno vrednost tako v fazi določanja modelov vrednotenja, kot tudi v fazi pripisa vrednosti posamezni nepremičnini. Sistem množičnega vrednotenja je potrebno prilagoditi glede na dostopnost kvalitetnih podatkov o nepremičninah, prav tako pa predlog zakona vsebuje odpravo tistih pomanjkljivosti oziroma nedorečenosti sistema, ki sta jih zaznala MOP in GURS v dosedanjem opravljanju nalog zbiranja in vodenja podatkov o nepremičninah in nalog množičnega vrednotenja.


Gospodarska zbornica Slovenije je 8. septembra 2016. skupaj s Slovenskim nepremičninskim združenjem FIABCI, organizirala strokovni posvet. Povzetki razprave predstavljajo tudi del tega dokumenta.

Fotogalerija