Stališča in komentarji


20 novih podjetij v regiji SAŠA

Mestna občina Velenje je v letu 2016 na pobudo SŠGZ nadaljevala z aktivno podporo podjetništvu, in sicer v naslednjih oblikah: financiranje SAŠA Inkubatorja za delovanje podpornega okolja za razvoj podjetništva, pridobitev dokumentacije za izgradnjo nove poslovne cone Stara vas, nakup zemljišč za novo poslovno cono Stara vas, oprostitev 50 % plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, industrijskih stavb in skladišč. Rezultat je 20 novih podjetij in 40 novih zaposlitev. 

Fotogalerija