Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Poslovanje z nepremičninami: moderna kolektivna pogodba

Podpisana je nova Kolektivna pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (KPN). Prinaša številne novosti na področju znižanja stroškov dela. Omenimo nekatere. Sklenjena je za nedoločen čas, zato bodo delodajalci lažje dolgoročno načrtovali stroške dela. Uveljavljen je postopen prehod obračunavanja dodatka na delovno dobo s skupne delovne dobe na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so opredeljeni v nižjem odstotku od osnove. Posebej KPN predvideva nesodno reševanje sporov namesto sodnega, kar je časovno in cenovno bolj ugodno. Omogoča tudi začasno znižanje minimalnih standardov iz KPN v primeru težke situacije delodajalca. Ponuja možnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je daljši od dveh let, če gre za projektno delo, opredeljuje pripravništvo kot koncept sodelovanja med izkušeno in mlado generacijo, predvideva uvajanje v delo ob novih zaposlitvah in daje začasno možnost opravljanja drugega dela, ki je drugačno kot tisto v prvotni pogodbi o zaposlitvi.

Fotogalerija