Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja

25. decembra 2015 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 103/15), s katero se v slovenski pravni red prenaša del vsebine direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah. Za obstoječe naprave so ključne prehodne določbe, ki določajo roke za posodobitev okoljevarstvenega dovoljenja. V postopku sprejemanja uredbe so bila v precejšnji meri upoštevana stališča naših članov, za kar si je prizadevala tudi zbornica, glede obratovalnega monitoringa emisij in pospešitve postopkov posodobitve okoljevarstvenih dovoljenj. Tako bodo podjetja lahko hitreje prišla do posodobljenih dovoljenj. 

Fotogalerija