Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Za boljše pogoje prašičereje in govedoreje

3,5 mio evrov je bilo v letu 2016 zagotovljenih sredstev iz ukrepa Dobrobit živali.

Fotogalerija