Stališča in komentarji


Pogrebna dejavnost še naprej po visokih standardih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprejelo Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. Če bi v odsotnosti izpolnjevanja nekaterih pogojev izvajanja te dejavnosti manjši s. p., ki uživajo status davčnega nezavezanca in so »pavšalisti« v smislu davka na dohodek pravnih oseb, bi bili ti v izrazito konkurenčnejši prednosti pred družbami, ki zaposlujejo večje število delavcev, pravijo v GZS-Zbornici komunalnega gospodarstva. Pravilnik pa je pogoje delovanja za pogrebno službo zaostril tako, da mora izvajalec pogrebne službe zagotoviti primerne pogoje. Z aktivnostmi GZS-ZKG pri pripravi podzakonskih predpisov je omogočeno njenim članom, da ohranijo posel, pogrebna dejavnost pa se bo še naprej izvajala po najvišjih etičnih standardih.

Fotogalerija