Stališča in komentarji


Dodatnih 50 milijonov evrov za nedelo

Visok dvig denarne socialne pomoči bo znižal število tistih, ki se bodo aktivno zavzemali za novo zaposlitev. Od leta 2011 se je višina denarne socialne pomoči povišala kar za dve tretjini, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin povečale le za 8,5 odstotka.

Okoli 51.200 ljudi (podatek iz decembra 2017) naj bi s 1. junijem 2018 prejelo za 30 % višjo denarno socialno pomoč. Dvig bistveno presega rast minimalne in povprečne plače. Takšna rast višine socialnih transferjev negativno vpliva na motivacijo iskalcev zaposlitve. Razvrednoti delo nižje plačanih zaposlenih in posledično spodbuja razmah sive ekonomije.

Primer: Posameznik, ki danes prejema socialno pomoč, ne bo motiviran za delo, saj bo kot prejemnik minimalne plače prejel le 1,4 EUR več na uro za opravljeno delo.

Gospodarstvo se sooča s pomanjkanjem kadrov. Številna delovna mesta ostajajo zaradi strukturnih neskladij in neustreznih političnih odločitev nezasedena, kar povzroča škodo tako gospodarstvu kakor tudi družbi kot celoti. Zaradi tega bi moral biti cilj politike opolnomočenje posameznika za delovno aktivnost (z dodatnim izobraževanjem, socializacijo itd.), ne pa spodbujanje pasivnosti in nemotiviranosti  posameznika. Že danes je med brezposelnimi (prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje) prejemniki socialne pomoči kar polovica mlajših od 40 let, ki bi v trenutnih razmerah v gospodarstvu delo lahko našli!

Dvig v nasprotju z mnenjem Fiskalnega sveta

Fiskalni svet je 18. aprila opozoril na neskladnost aktualnega predloga proračuna za obdobje 2018-2021 s fiskalnim pravilom, zapisanim v ustavo. Sedanjo vlado je pozval k sprejemu ukrepov za omejitev rasti izdatkov sektorja država že letos. Sprejeta odločitev o dvigu osnovnega zneska denarne socialne pomoči na 385 EUR mesečno je korak v nasprotno smer. Na letni ravni pomeni 50 mio EUR novih izdatkov za državo, s tem pa veliko breme za javne finance in davkoplačevalce. Hkrati se država z dvigom odpoveduje višjim prilivom iz dohodnine in prispevkov, ker bodo ti ljudje demotivirani za delo.

Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS: »Ob tem, ko se je zmanjšal obseg sredstev za investicije in ko ni bilo pripravljenosti za nadaljnjo razbremenitev stroška delovnega razmerja, smo brez težav proračunu naprtili dodatno obveznost v višini 50 milijonov evrov.«

 

Fotogalerija