Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Pravočasnost: sprejemanje zakonodaje v rokih, ki dajejo podjetjem ustrezen čas za prilagoditev

Resolucija o normativni dejavnosti določa minimalne standard posvetovanja z javnostjo, med drguim tudi minimalen čas trajanja posvetovanja od 30 do 60 dni. Po podatkih CNVOS – števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti je v zadnjih štirih letih kar 60% vseh predpisov objavljenih brez sodelovanja javnosti, brez rokov za pripombe oziroma s prekratko javno razpravo. Tudi OECD v vseh svojih poročilih o pripravi predpisov za stare države članice priporoča uvedbo sankcij zaradi kršitev predpisov. Ugotavlja namreč, da se pravila vključevanja javnosti tako široko kršijo, da je potrebno za njihovo uveljavitev uvesti primerne sankcije.     

Po drugi strani je treba zagotoviti, da se zakonski predpisi sprejemajo pravočasno, še posebej, k ogre za spremembe na davčnem področju. Tovrstne spremembe imajo širše implikacije, zato je sprejemanje bre možnosti prilagoditve poslovnih procesov ovira poslovanju in povzroča težave pri izvajanju, tako organov kot gospodarskih subjektov.

 

Namesto Resolucije o normativni dejavnosti naj se sprejme bolj zavezujoč akt, kot na primer Zakon o obvezni participaciji javnosti, ki določa ključne javnosti in način posvetovanja z javnostmi ter vpeljuje obveznosti predlagateljev, da:

  • v sodelovanju s strokovnimi in interesnimi javnostmi izvedejo oceno učinkov predpisa na gospodarstvo – MSP test
  • pripravijo digitalni test – vpeljava e – postopkov ali e - rešitev
  • pripravijo okoljski test – preveriti vpliv na okolje
  • pripravijo evalvacijo posvetovanj
  • obveznost javnega posvetovanja in  roki.

V nasprotnem primeru je treba predvideti postopek, ki bo omogočilo/zavezalo vlado, da postopek sprejema ustavi ali zavrne predlog, ki ni upošteval določb zakona/predpisa o vključevanju javnosti.  

Predlagamo, da se uvede obvezni “vacatio legis” za vse davčne predpise, in predpise s področja socialnih zavarovanj, ter drugih pomembnejših področij, ki ne sme biti krajši od treh mesecev. 

 

Vsaka nova zakonodaja, ki nalaga nove letne stroške gospodarstvu, mora za povečano vrednost zmanjšati obremenitev drugje po principu  “nič novih stroškov” oziroma “one in one out” princip. Pripravljalci in vlada ali državni zbor v primeru nespoštovanja principa ne smejo sprejeti predloga zakona.

Fotogalerija