Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Zmanjšanje administrativnih bremen: ustvariti prijaznejše poslovno okolje preko poenostavitve regulative in krčenja sedanjih 20.000 zakonov in podzakonskih aktov

Leta 1991 je bilo v Sloveniji 357 zakonov in 878 podzakonskih aktov, danes ta številka skupaj presega 20.000 predpisov. Del tega je pripisati večji kompleksnosti družbenih sistemov, del sodi v sfero prenosa in implementacije evropskih predpisov, velik del pa je v kazuističnem reševanju problemov s kreiranjem novih predpisov.

 Vsaka nova zakonodaja, ki nalaga nove letne stroške gospodarstvu, mora za povečano vrednost zmanjšati obremenitev drugje po principu  “nIč novih stroškov” oziroma “one in one out” princip. Pripravljalci in vlada ali državni zbor v primeru nespoštovanja principa ne smejo sprejeti predloga zakona.

 Deloma se  to že naslavlja  preko sistema MSP testa. Pri čemer se trenutno nadzoruje samo kakovost pripravljenih MSP testov. Ne obstaja pa še zahteva, da se neto bremena za gospodarstvo s spremembami zakonodaje ne smejo povečati.

 Predlagamo uvedbo principa (projekt ali zakon) nič novih stroških, kot obvezujočo strateško usmeritev države za zmanjševanje administrativnih bremen.

 Predlagamo sistematične pregled podzakonskih aktov starejših od 10 let po vsebini in usklajenosti z veljavno zakonodajo. Številni podzakonski akti nimajo več prave funkcije in kot takšni niso potrebni. Vsako resorno ministrstvo bi moralo na leto pregledati in odpraviti 1% predpisov.

 Uvedba centralnega neodvisnega organa, ki lahko tehnično izpelje nadzor oziroma uspešnost ex ante evalvacije (MSP test). Ex post evalvacija je potrebna, da se preveri doseganje ciljev, med katerimi je tudi zmanjšanje administrativnih Bremen, ki predstavljajo nove obremenitve za gospodarstvo.

Fotogalerija