Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Podpora celotnemu RR procesu: programi za povezovanje gospodarstva in znanosti, ki izhajajo iz strategije pametne specializacije naj pokrivajo TRL 1-9

Trenutni trend na področju R&R dejavnostjo je zniževanje sredstev. Ta trend je treba obrniti. 

Vir: Analitika GZS

S sprejemom Raziskovale in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS) ter Strategije pametne specializacije (S4) so bila dana dobra izhodišča za postavitev  enovitega  in celovitega sistema spodbujanja in krmiljenja celotnega raziskovalno-razvojnega in inovacijskega ciklusa, to je vseh TRL (Technology Readiness Levels – stopnjo tehnološke pripravljenosti) od 1 do 9,  s ciljem prenosa znanja v gospodarstvo. Bazične raziskave so povsod v svetu in v vrsti dokumentov EU tesno povezane z inovacijsko dejavnostjo.

Inovacije spodbujajo gospodarsko rast, vendar morajo biti ne le podprte, temveč tudi usmerjene v določeno smer. Z določanjem smeri razvoja lahko izkoristimo moč raziskav in inovacij za doseganje širših socialnih, političnih in gospodarskih ciljev.

EU pozna nekaj orodij za določanje smeri inovacijam: pametna specializacija vodi evropsko kohezijsko politiko v finančnem obdobju 2014-2020. Socialni izzivi, ki vodijo 8. okvirni program EU za raziskave in inovacije.

SRIPI so aktualni instrument, ki zagotavlja dialog med politiko, gospodarstvom, raziskovalnimi organizacijami in zainteresirano javnostjo. So prostor, v katerem se oblikujejo strateška partnerstva in razvojno-inovacijski projekti pod okriljem 9 prednostnih področij. SRIPI s svojim poslanstvom in namenom ter širokim članstvom zagotavlja. Predlagamo ohranitev nastalih inovativnih skupin in njihovo vključitev v načrtovanje bodočih razvojno-inovacijskih ukrepov, projektov, smernic.

EU za bodoč 9. okvirni program predvideva umeritev inovacij preko misij. Misije (eng. missions) lahko usmerijo javna in zasebna sredstva, raziskave, inovacije in naložbe pri reševanju strateških problemov, pri katerih sodelujejo različni akterji (znanost, gospodarstvo, politika, širša javnost). Misije usmerjajo gospodarsko rast s smiselnim reševanjem družbenih izzivov. Ne gre za »kljukanje« opravljenih aktivnosti, temveč doseganje zastavljenih rezultatov. Misije zahtevajo sodelovanje različnih sektorjev, vključujejo tista podjetja, ki so pripravljena dinamično investirati v iskanje rešitev za evropske izzive, na celotnih verigi vrednosti. Z misijami je mogoče vzbuditi interes zasebnega sektorja za investiranje v razvojno perspektivna področja, preko »mision project«, flagship project, pilot actions…

Slovenija lahko svoje misije in sodelovanje pri EU misijah načrtuje v sodelovanju s SRIPI.

GZS že vrsto let poudarja, da potrebujemo celovit Zakon o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti, ki bo na izhodiščih RISS, Strategije pametne specializacije in drugih domačih in evropskih dokumentov vseboval sistemsko enovito in celovito podlago za spodbujanje in krmiljenje celotnega razvojnega cikla, s ciljem prenosa znanja v gospodarstvo.

Predlagamo, da se pristopi k oblikovanju novega Zakona o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti tako, da pri njenem oblikovanju aktivno sodelujejo MIZŠ, MGRT in SVRK ob upoštevanju stališč institucij znanja v javni in zasebni sferi, gospodarstva in drugih deležnikov, ki jih ta zakon zadeva. Ustvarjati mora most med znanostjo in gospodarstvom, ne pa graditi trdnjavo okoli znanosti, ki se napaja iz proračuna.

 

Fotogalerija